/Kommunal Finanshåndbok

Markedet for langsiktige lånefinansiering av kommunene

Når det gjelder markedet for finansiering av norske kommuner er dette relativt oversiktlig. I praksis er det to kilder som er aktuelle for kommunene; lån via kommuneinstitusjonene; dvs. Kommunalbanken og KLP/Kommunekreditt, eller direkte i verdipapirmarkedet i form av sertifikat- eller obligasjonslån. I tillegg kommer lån til spesielle formål tatt opp gjennom Husbanken. Basert på sine egne innlånskostnader skal spare- og forretningsbanker normalt ha vanskeligheter med å konkurrere om direkte lån til kommunene.


Publisert: 0606.0202.15151515

Så lenge kommunenes tilbudsforespørsel er presist utformet er sammenligning mellom de ulike lånekildene rimelig enkelt. For sammenligning mellom lånekostnader i verdipapirmarkedet og lånekostnader for standard kommunelån, må en for førstnevnte passe på at kostnader i forbindelse med emisjon av verdipapirer innberegnes og gjøres om til effektive rentepunkter.

De vanligste årlige kostnadene ved å opprettholde et lån i verdipapirmarkedet, er kostnader til Norsk Tillitsmann og kostnader til kontofører/utsteder.

Ved børsnotering av lån vil det i tillegg komme avgifter til Oslo Børs, samt kostnader til utarbeidelse av prospekt.

I mange tilfeller vil kommuner kunne se bort ifra direkte kostnader i f. m. børsnotering. Det har det å gjøre med hvorledes lånemarkedet overfor kommunene fungerer. Kommuneobligasjoner ”presses” fra to sider. På den en siden har Kommunalbanken og KLP/ Kommunekreditt over de senere år gitt stadig skarpere prisete lånetilbud til kommunene, og på den andre siden har investorer (kjøpere av obligasjonslån) ofte alternative lån å investere i som de vurderer gir dem bedre betalt i forhold til den risiko som tas.

Konsekvensen av ovennevnte er at et standard obligasjonslån til en kommune i hovedsak plasseres hos en eller noen få institusjonelle investorer og normalt blir liggende (som anleggsmidler) til lånet forfaller. Disse lånene børsnoteres ikke, og ofte lages det heller ikke prospekt.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle