/Kommunal Finanshåndbok

Langsiktige finansielle aktiva

Finansforskriften skiller mellom forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva atskilt fra kommunes midler beregnet for driftsformål. For forvaltningen av sistnevnte midler angir ikke forskriften at den skal finne sted med lav finansiell risiko og høy likviditet.


0606.0202.15151515
Publisert: 0606.0202.15151515

Forskriften åpner for at i forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva kan kommunen godta noe høyere finansiell risiko og eventuelt lavere likviditet i bytte mot muligheten for en høyere avkastning på lengre sikt. Det må likevel ikke tas finansiell risiko som anses som vesentlig (sett i forhold til den konkrete kommunes økonomiske evne til å bære risiko).

Skillet mellom kortsiktig likviditet og langsiktige finansielle aktiva vil ikke tilsvare skillet mellom omløpsmidler og anleggsmidler i årsregnskapet. Langsiktige finansielle aktiva vil som regel regnes som finansielle omløpsmidler, noe som medfører at verdiendringer på slike eiendeler i mange tilfeller skal regnskapsføres i året de oppstår.

Det medfører at forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva vil kunne ha budsjettmessige konsekvenser som kan være utslagsgivende for kommunens produksjon av velferdstjenester på kort sikt.

Derfor må forvaltning av langsiktige finansielle aktiva også innrettes i forhold til kommunes økonomiske evne til å bære risiko på kort sikt. Dette må gjøre gjennom å se ”tapspotensialet” for den langsiktige kapitalforvaltningen i lys av kommunens finansielle buffere (frie fondsmidler) som kan benyttes til å skjerme tjenesteproduksjonen for negative (bokførte) verdiendringer på finansplasseringene.

Et sentralt punkt i de fleste kjente situasjoner hvor kommuner har fått betydelige problemer med sin finansforvaltning, er mangel på forståelse av skillet mellom forvaltning av kortsiktig likviditet og forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva. I mange tilfeller har overgangen mellom disse to forvaltningsformene vært glidende, noe som har gjort at kommunene har tatt for høy risiko i forvaltningen av kortsiktig likviditet.

Den nye forskriften pålegger kommunestyret å angi hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. I tillegg skal det gjennom kvalitetssikring av finansreglementet påses at det ikke tas vesentlig finansiell risiko. Dersom forskrift og reglement overholdes, vil disse pålegg sikre en fremtidig forsvarlig finansforvaltning.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle