Innkalling til NKKs 46. landsmøte 16. september 2020

NKKs medlemmer kalles med dette inn til det 46. landsmøte. Landsmøtet avholdes digitalt i Zoom,
16. september 2020 kl. 09.00 – 11.00.

Saker til behandling (forslag):

Landsmøtesak nr. 1                Godkjenning av innkallingen
Landsmøtesak nr. 2                Godkjenning av sakslisten
Landsmøtesak nr. 3                Valg av dirigent med varadirigent til å lede landsmøtets forhandlinger
Landsmøtesak nr. 4                Valg av to sekretærer til å føre protokollen
Landsmøtesak nr. 5                Oppnevne tre personer til å underskrive protokollen
Landsmøtesak nr. 6                NKKs offisielle årsberetning og interne årsberetning for perioden 2017 – 2019
Landsmøtesak nr. 7                Regnskaper for perioden 2017 – 2019 med revisjonsberetninger
Landsmøtesak nr. 8                NKKs strategiplan for perioden 2018 – 2020

Må behandles ifølge NKKs lover. Her foreslås det at dagens strategiplan videreføres. Kommer til behandling på et ekstraordinært landsmøte i 2021.

Landsmøtesak nr. 9                Medlemskontingenten i landsmøteperioden 2021 – 2023
Landsmøtesak nr. 10              Valg av leder for forbundet
Landsmøtesak nr. 11              Valg av sentralstyre med varamedlemmer

Det skal velges:

  • Leder av forbundet, som er sentralstyrets leder.
  • Fire sentralstyremedlemmer.
  • Tre varamedlemmer i rekkefølge.

Innstilling i sak 10 og 11 fremmes av valgkomiteen. Innstilling til de øvrige sakene fremmes av sentralstyret.

Saker som ønskes behandlet på landsmøtet i tillegg til de sakene som er nevnt overfor må være sendt sentralstyret ved generalsekretæren innen
15. august 2020.

Endelig saksliste med saksdokumenter sendes til landsmøtedeltakerne senest 3 uker før landsmøtet.

Påmelding til landsmøte (gjelder bare medlemmer av NKK) må skje innen den 9. september 2020 ved å melde seg på her.

Med vennlig hilsen
Gerd Signe Eieland
Leder

Asbjørn O. Pedersen
Generalsekretær

Rull til toppen