/Kommunal Finanshåndbok

Kvalitetssikring av rutiner for finansforvaltningen (finanshåndteringen)

§ 8 i finansforskriften sier at det skal etableres administrative rutiner som sørger for at finansforvaltningen utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og finansforskriften, og at finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.


Publisert: 0606.0202.15151515

Det skal herunder etableres rutiner for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.

Kommunestyret skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer rutinene, og kommunestyret skal påse at slike rutiner er etablert og etterleves.

Det vil være administrasjonssjefens ansvar å etablere et betryggende system for kommunens internkontroll; også en administrativ internkontroll for finansforvaltningen. Det vil her være naturlig at rutinene som utarbeides, er tilpasset forvaltningens kompleksitet.

Kommunen må selv kunne foreta nødvendige faglige vurderinger forut for inngåelse av finansielle avtaler, jf. kravet i forskriften § 3 om at finansreglementet skal baseres på egen kunnskap.

Uavhengig instans i denne sammenheng har samme definisjon som under kvalitetssikring av selve finansreglementet. Mens finansreglementet kvalitetssikres ved endringer, bør finanshåndteringen kvalitetssikres en gang i året. Dette kan gjerne skje ved en gjennomgang av fjorårets faktiske finansforvaltning sett opp mot vedtatte administrative rutiner.

Dersom det utarbeides en ”internkontrollperm”, kan denne oppdateres jevnlig gjennom året og kvalitetssikres etter årets utgang.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle