NKKskolen videregående kommuneregnskap

Arrangeres ikke i 2024. Settes opp igjen høsten 2025.

NKKskolen videregående kommuneregnskap er et høgskolestudie i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Studiepoeng: 15

Studiet er faglig relevant for de som vil ha en dypere innsikt i kommuneregnskapet. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en yrkesmessig og personlig basis for å kunne få dybde kunnskap om kommuneregnskapet, og legge fram et komplett kommuneregnskap.

Samling 1 blir en fysisk samling på hotell på Gardermoen (Quality Airport Hotel Gardermoen), mens samling 2 og samling 3 blir digitale samlinger i Zoom.

Studiets nivå og organisering
Studiet er en grunnutdanning 15 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over et semester. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom
høgskolens eksternfinansierte virksomhet. Studiet består av emnet “Videregående kommuneregnskap for NKKskolen” (15sp).

Studiet er primært samlingsbasert med tre samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over 2 dager.

Bakgrunn for studiet
Bakgrunnen for studiet er et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK), der kurs i videregående
kommuneregnskap første gang ble gjennomført høsten 2009. Kurset har blitt videreutviklet og oppdatert for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet.

Kurset er utviklet for de som jobber med kommuneregnskapet og reviderer det i kommunesektoren, og for andre som har administrative eller ledende oppgaver.

Kurset skal gi en videregående kompetanse knyttet til kommuneregnskapet. Dette omfatter kompetanse på rammeverket for kommuneregnskapet, de lover og regler som regulerer kommuneregnskapet og god kommunal regnskapsskikk.

Innhold
Emnet gir kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor budsjettering, regnskap i kommunal sektor for å kunne utarbeide regnskap med utgangspunkt i regelverkene og bygger på studentens kunnskaper i NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap.

 • rammeverket for kommuneregnskapet
 • økonomibestemmelse i kommuneloven og forskriftene tilhørende loven
 • aktivering og måling av de viktigste regnskapspostene
 • kvalitetskravene til kommuneregnskapet
 • avstemming og bokføring pensjon
 • avslutning av drifts- og investeringsregnskapet
 • balanseregnskapet og vurdering av balansepostene
 • konsolidert regnskap
 • god kommunal regnskapsskikk
 • analyse av kommunens økonomiske stilling og resultat

Studieplan
Last ned studieplan som PDF

Målgruppe
Studiet passer for alle som jobber med regnskap og budsjett, samt revisorer, som ønsker å få kompetanse på kommuneregnskapet, på et videregående nivå.

Relevans for arbeidsliv og videre studier
Studiet er faglig relevant for de som vil ha en dypere innsikt i kommuneregnskapet. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en yrkesmessig og personlig basis for å kunne få dybdekunnskap om kommuneregnskapet, og legge fram et komplett kommuneregnskap.

Opptakskrav og rangering
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Det er et krav om at man har avlagt og bestått eksamen i “Grunnleggende kommuneregnskap for NKKskolen” eller tilsvarende. Det er en forutsetning at du blir tatt opp som student for å følge studiet. Opptak gjøres av Høgskolen i Innlandet.

Arbeids- og undervisningsformer
Studiet er lagt opp med digitale forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, praktiske øvelser og selvstudier. Case vil bli brukt for å koble teori og praksis. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem Canvas benyttes i undervisningen.

Det er forventet at studenten bruker om lag 420 timer i alt på dette emnet.

Pensumlitteratur
Boken “Kommuneregnskapet”, 9. utg. av Øyvind Sunde er del av pensumet og vil bli gjort tilgjengelig digitalt i studieperioden. Ellers kan boken kjøpes i papirutgave. I tillegg vil forelesningsmateriale bli gjort tilgjengelig i studiestøttesystemet Canvas. Pensumlitteraturen er inkludert i prisen (unntatt eventuelt trykt utgave av «Kommuneregnskapet»).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges
En skriftlig innlevering i gruppe på inntil 3 studenter. Oppmøte på minst 80% av undervisning som gis i samling.

Eksamen

 • 6 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen, teller 50% av samlet resultat i emnet
 • 7 dagers gruppeeksamen, teller 50 % av samlet resultat i emnet

Begge deleksamener må være bestått for at emnet skal være bestått. Ved gruppeeksamen står alle gruppemedlemmene ansvarlige for alt innhold i besvarelsen. Prestasjonene vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Alle tilgjengelige.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Forskningsbasert undervisning
Studiet bygger på forskningsbasert kunnskap.

Studiets oppbygging og innhold
Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng; “Videregående kommuneregnskap for NKKskolen”. Emnet skal gi en videregående kompetanse i kommuneregnskapet, som berører kommunesektoren.

Informasjons- og kildekompetanse
Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse.
Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger
referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Foreleser
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.