NKKskolen videregående kommuneregnskap

- forelesninger og selvstudier
 • 1. samling, 30. og 31. august 2022 (hotellsamling)
 • 2. samling, 27. og 28. september 2022 (digital samling)
 • 3. samling, 25. og 26. oktober 2022 (digital samling)

NKKskolen videregående kommuneregnskap er et høgskolestudie i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Studiepoeng: 15

Studiet er faglig relevant for de som vil ha en dypere innsikt i kommuneregnskapet. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en yrkesmessig og personlig basis for å kunne få dybde kunnskap om kommuneregnskapet, og legge fram et komplett kommuneregnskap.

1.  samling blir en fysisk samling på hotell på Gardermoen, mens 2. og 3. samling blir digitale samlinger i Zoom.

Studiets nivå og organisering
Studiet er en grunnutdanning 15 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over et semester. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom
høgskolens eksternfinansierte virksomhet. Studiet består av emnet "Videregående kommuneregnskap for NKKskolen" (15sp).

Studiet er primært samlingsbasert med tre samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over 2 dager.

Bakgrunn for studiet
Bakgrunnen for studiet er et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK), der kurs i videregående
kommuneregnskap første gang ble gjennomført høsten 2009. Kurset har blitt videreutviklet og oppdatert for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet.

Kurset er utviklet for de som jobber med kommuneregnskapet og reviderer det i kommunesektoren, og for andre som har administrative eller ledende oppgaver.

Kurset skal gi en videregående kompetanse knyttet til kommuneregnskapet. Dette omfatter kompetanse på rammeverket for kommuneregnskapet, de lover og regler som regulerer kommuneregnskapet og god kommunal regnskapsskikk.

Læringsutbytte
En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • kan anvende FNs bærekraftmål i kommuneregnskapet
 • kan beskrive hovedtrekk i til enhver tid gjeldende regnskapsregulering av kommuneregnskapet sett i lys av brukergruppenes informasjonsbehov og utvikling av
 • standardsetting og lovgrunnlag
 • kan gjøre rede for innholdet i kommuneregnskapet for regnskapsføring med tilhørende konsekvenser for behandling (verdivurdering, periodisering)
 • kan gjøre rede for rammeverket, god kommunal regnskapsskikk og lover og regler for øvrig for føring og avslutning av kommuneregnskapet
 • kan forklare behovet for konsolidert regnskap og prinsippene for eliminering av konserninterne poster ved utarbeiding av konsolidert regnskap

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har god kunnskap om sentrale bestemmelser i kommuneloven og i forskrifter som regulerer utarbeidelse av budsjett og årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner
 • kan utarbeide et komplett kommuneregnskap med oppstillingsplaner og noter kan avstemme regnskapsmessige sammenhenger og finne årsaken til feil
 • kan gjøre en analyse av kommunens økonomiske stilling og resultat
 • kan forstå og forklare aktuarberegningen, avstemme regnskapsført pensjon mot aktuarberegning
 • kan foreta konsolidering til samlet regnskap

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan reflektere kritisk over kvalitet og relevans av informasjonsinnholdet i et kommuneregnskap sett i lys av kunnskap om regnskapsregulering, modellvalg og
 • konsernforhold
 • kan orientere seg i den løpende utviklingen knyttet til regnskapsregulering av kommuneregnskapet
 • kan anvende teorien på praktiske problemstillinger og kritisk reflektere over spenningsforholdet mellom teori og praksis
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv

Målgruppe
Studiet passer for alle som jobber med regnskap og budsjett, samt revisorer, som ønsker å få kompetanse på kommuneregnskapet, på et videregående nivå.

Relevans for arbeidsliv og videre studier
Studiet er faglig relevant for de som vil ha en dypere innsikt i kommuneregnskapet. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en yrkesmessig og personlig basis for å kunne få dybdekunnskap om kommuneregnskapet, og legge fram et komplett kommuneregnskap.

Opptakskrav og rangering
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Det er et krav om at man har avlagt og bestått eksamen i "Grunnleggende kommuneregnskap for NKKskolen" eller tilsvarende.
Det er en forutsetning at du blir tatt opp som student for å følge studiet. Opptak gjøres av Høgskolen i Innlandet.

Arbeids- og undervisningsformer
Digitale forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og selvstudier. Case vil bli brukt for å koble teori og praksis. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem Canvas benyttes i undervisningen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges
En skriftlig innlevering i gruppe på inntil 3 studenter. Oppmøte på minst 80% av undervisning som gis i samling.

Eksamen

 • 6 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen, teller 50% av samlet resultat i emnet
 • 7 dagers gruppeeksamen, teller 50 % av samlet resultat i emnet

Begge deleksamener må være bestått for at emnet skal være bestått. Ved gruppeeksamen står alle gruppemedlemmene ansvarlige for alt innhold i besvarelsen.

Prestasjonene vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Alle tilgjengelige.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Forskningsbasert undervisning
Studiet bygger på forskningsbasert kunnskap.

Studiets oppbygging og innhold
Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng; "Videregående kommuneregnskap for NKKskolen". Emnet skal gi en videregående kompetanse i kommuneregnskapet, som berører kommunesektoren.

Informasjons- og kildekompetanse
Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse.
Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger
referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Målgruppe
Studiet er en grunnutdanning for alle som jobber med kommunalt regnskap og budsjett, samt revisorer.

Relevans for arbeidsliv og videre studier
Studiet er faglig relevant for de som vil ha en grunnleggende innføring i kommuneregnskapet. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en basis for å kunne forstå og legge fram et kommuneregnskap.

Opptakskrav og rangering
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Det er en forutsetning at du blir tatt opp som student for å følge studiet. Opptak gjøres av Høgskolen i Innlandet.

Arbeids- og undervisningsformer
Studiet er lagt opp med digitale forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, praktiske øvelser og selvstudier. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem Canvas benyttes i undervisningen. 

Vurderingsformer
Det benyttes skriftlig hjemmeeksamen.

Eksamen
4 timers individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges
Oppmøte på minst 80% av undervisning som gis på samling.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Alle tilgjengelige.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Forskningsbasert undervisning
Studiet bygger på forskningsbasert kunnskap

Studiets oppbygging og innhold
Studiet består av ett emne på 7,5 studiepoeng; «KOMREGNNKK1000 Grunnleggende kommuneregnskap». Emnet skal gi grunnleggende kompetanse i kommuneregnskapet, som berører kommunesektoren.

Informasjons- og kildekompetanse
Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse.

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider.

Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Emnekode: KOMREG1000
Studiepoeng: 7,5

Studiets nivå og organisering
Studiet er en grunnutdanning 7,5 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over et semester. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom høgskolens eksternfinansierte virksomhet. Studiet består av emnet «Grunnleggende kommuneregnskap for NKKskolen» (7,5sp).

Studiet er primært samlingsbasert med tre samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over 2 dager.

Bakgrunn for studiet
Bakgrunnen for studiet er et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK), der kurs i kommuneregnskap første gang ble gjennomført høsten 2006. Kurset har blitt videreutviklet og oppdatert for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet. Kurset er utviklet for de som jobber med kommuneregnskapet og reviderer det i kommunesektoren, og for andre som har administrative eller ledende oppgaver. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til kommuneregnskapet. Dette omfatter kompetanse på rammeverket for kommuneregnskapet, de lover og regler som regulerer kommuneregnskapet og god kommunal regnskapsskikk.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Klikk her for å melde deg på

Pris:

1. samling:

Kurspris med overnatting,
kr. 6 530,-

(Kursavgift kr. 3 700,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 830,-)

Kurspris dagdeltakelse,
kr. 5 070,-

(Kursavgift kr. 3 700,-. Dagpakker, kr. 1 370,-)

2. samling:
Kursavgift: kr. 3 100,-

3. samling:
Kursavgift: kr. 3 100,-

Studentavgift: 
kr. 789,- (tilkommer uavhenging om man avlegger eksamen eller ikke).

Eksamensavgift:
kr. 4 130,-.

Totalpris med overnatting på 1. samling: kr. 17 649,-.

Totalpris med dagdeltakelse på 1. samling: kr. 16 189,-.

Ved påmelding er du automatisk påmeldt alle samlingene. Det er bindene påmelding, så hvis du uteblir på en samling vil du allikevel bli fakturert for samlingen.

Kurstid:

1. samling 30. og 31. august 2022
2. samling 27. og 28. september 2022
3. samling 25. og 26. oktober 2022

1. samling
Dag 1: Kl. 10.00 - 17.00
Dag 2: kl. 09.00 - 15.00

2. og 3. samling
Dag 1: kl. 09.00 – kl. 16.00
Dag 2: kl. 09.00 – kl. 15.00

Eksamen:
Individuell eksamen: 17. november 2022

Gruppeeksamen: 21. til 25. november 2022

Påmeldingsfrist:

17. juni 2022

Påmelding åpner senere.

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører:
Kurset er godkjent som 6 dager etterutdanning for de som er NKK-godkjent regnskapsfører.

Betingelser og vilkår:

 • Påmelding og søknad

  Påmelding til studiet er todelt.

  1. Du må registreres som deltakere hos NKK av praktiske årsaker (faktura etc.). Det gjøres i skjemaet nedenfor.

  2. Du må også tas opp som student hos Høgskolen i Innlandet. Det gjøres ved å fylle ut skjema som du blir videresendt til etter at skjemaet nedenfor er fylt ut. Det er Høgskolen i Innlandet som foretar opptaket, og det er en forutsetning at du blir tatt opp som student for å følge studiet.

  Din påmelding er ikke gyldig før begge skjema er fylt ut.

 • Innsending

  Når du trykker på send inn vil du bli videresendt til Høgskolen i Innlandet sitt søknadsskjema. Du må ha tilgang til BankID eller bruk Feide-innlogging hvis du har tilgang på det fra tidligere.

  Slik søker du i skjemaet til Høgskolen i Innlandet:
  Logg inn via BankID,
  velg "Betalings- og oppdragsstudier" ,
  "Betaling- og oppdrag: Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi- og samf.vitenskap høst 2021",
  se på "Velg fra lista" og velg " Grunnleggende kommuneregnskap".

  Du må laste opp dokumentasjon på Generell studiekompetanse (vitnemål fra videregående skole) eller arbeidsattester som viser tilsammen minst fem års relevant realkompetanse. Til deg som søker tidlig; vær obs på at vi ikke sender ut svar på søknaden før etter 18.06.21.

  Vær oppmerksom på at du ved å starte på dette studiet også vil bli oppmeldt til eksamen og du må aktivt gi beskjed til Høgskolen i Innlandet dersom du ikke skal ta eksamen. Eksamens gjennomføres etter avsluttet undervisning. Det er ikke mulighet til å ta eksamen på et senere tidspunkt.

  Opptakskrav og rangering
  Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Det er en forutsetning at du blir tatt opp som student for å følge studiet. Opptak gjøres av Høgskolen i Innlandet.

  For spørsmål ang. opptak og søknadsskjema, ta kontakt med Linda Kiønig, rådgiver på Høgskolen i Innlandet på telefon 62 43 04 12

Påmeldingen er stengt!

Påmelding åpner senere.

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle