NKKskolen videregående kommuneregnskap

 

– digitale forelesninger og selvstudier

 

 • 1. samling 2. og 3. september 2020

 • 2. samling 23. og 24. september 2020

 • 3. samling 20. og 21. oktober 2020

Studiet er faglig relevant for de som vil ha en dypere innsikt i kommuneregnskapet. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en yrkesmessig og personlig basis for å kunne få dybde kunnskap om kommuneregnskapet, og legge fram et komplett kommuneregnskap.

Læringsutbytte
En student med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten

 • Kan anvende FNs bærekraftmål i kommuneregnskapet
 • Kan beskrive hovedtrekk i til enhver tid gjeldende regnskapsregulering av kommuneregnskapet sett i lys av brukergruppenes informasjonsbehov og utvikling av standardsetting og lovgrunnlag
 • Kan gjøre rede for innholdet i kommuneregnskapet for regnskapsføring med tilhørende konsekvenser for behandling (verdivurdering, periodisering)
 • Kan gjøre rede for rammeverket, god kommunal regnskapsskikk og lover og regler for øvrig for føring og avslutning av kommuneregnskapet
 • Forklare behovet for konsolidert regnskap og prinsippene for eliminering av konserninterne poster ved utarbeiding av konsolidert regnskap

Ferdigheter:
Studenten

 • Ha god kunnskap om sentrale bestemmelser i kommuneloven og i forskrifter som regulerer utarbeidelse av budsjett og årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner
 • Kan utarbeide et komplett kommuneregnskap med oppstillingsplaner og noter
 • Kan avstemme regnskapsmessige sammenhenger og finne årsaken til feil
 • Kan gjøre en analyse av kommunens økonomiske stilling og resultat
 • Kan forstå og forklare aktuarberegningen, avstemme regnskapsført pensjon mot aktuarberegning
 • Kan foreta konsolidering til samlet regnskap

Generell kompetanse:
Studenten

 • Kan reflektere kritisk over kvalitet og relevans av informasjonsinnholdet i et kommuneregnskap sett i lys av kunnskap om regnskapsregulering, modellvalg og konsernforhold
 • Kan orientere seg i den løpende utviklingen knyttet til regnskapsregulering av kommuneregnskapet
 • Kan anvende teorien på praktiske problemstillinger og kritisk reflektere over spenningsforholdet mellom teori og praksis
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv

Målgruppe
Alle som jobber med regnskap og budsjett, samt revisorer.

Opptakskrav og rangering
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Det er et krav om at man har avlagt og bestått eksamen i NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap.

Arbeids- og undervisningsformer
Digitale forelesninger, gruppearbeid og selvstudier. Case vil bli brukt for å koble teori og praksis. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem benyttes i undervisningen.

Vurderingsformer
Det benyttes skriftlig hjemmeeksamen. Det er krav om 80 % oppmøte for å kunne gå opp til eksamen.

Studiets oppbygging og innhold
Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng. Emnet skal gi en videregående kompetanse i kommuneregnskapet, som berører kommunesektoren.

Forkunnskaper
Grunnleggende kommuneregnskap

Obligatoriske krav
Gruppeinnlevering mellom 2. og 3. samling

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Pris

Kursavgift:
1. samling kr. 3 500,-
2. samling kr. 3 000,-
3. samling kr. 3 000,-

Eksamen:
Eksamensavgift og studentavgift til Høgskolen i Innlandet, vil komme i tillegg.

Ved påmelding er du automatisk påmeldt alle samlingene. Det er bindene påmelding, så hvis du uteblir på en samling vil du allikevel bli fakturert for samlingen.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Kurstid
1. samling 2. og 3. september 2020
2. samling 23. og 24. september 2020
3. samling 20. og 21. oktober 2020
Dag 1: kl. 09.00 – kl. 16.00 Dag 2: kl. 09.00 – kl. 15.00

Sted
Digitale forelesninger og selvstudier.

Påmeldingsfrist
22. juni 2020

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

Påmelding:

Ny e-postadresse etter kommunesammenslåing?
Hvis du har brukerprofil hos oss fra tidligere, men fått ny e-postadresse pga kommunesammenslåing, er det fint om du sender oss en e-post, så skal vi bytte adressen for deg. Da beholder du kursbevisene fra tidligere kurs.


 

Fyll ut skjema nedenfor

Ja
Nei

Info: Vi sender faktura i EHF-format til alle som er registrert i ELMA-registeret.Rull til toppen