NKKskolen videregående kommuneregnskap

– Gardermoen

 • 1. samling 3. og 4. september 2019

 • 2. samling 24. og 25. september 2019

 • 3. samling 22. og 23. oktober 2019

Kurset er en videreføring av NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap, og skal gi studentene en fordypning i sentrale emner.

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg bred innsikt i de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet og det finansielt orienterte systemet. Studentene skal få inngående kjennskap om følgende emner:

 • Regnskapsteori og formål med kommuneregnskapet
 • Underliggende forutsetninger
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper

Studentene skal også tilegne seg kunnskap om:

 • Det kommunale regnskapssystem – grunnleggende sammenhenger
 • Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet
 • Tidspunkt for regnskapsføring av utgifter, utbetalinger og tap i kommuneregnskapet
 • Studenten skal videre få inngående kjennskap og fordypning i grunnleggende kommunaløkonomisk tenkning samt å utvikle evne til kritisk og analytisk refleksjon
 • Studiet vil også omfatte emner som ikke var pensum i grunnleggende regnskap som pensjon, mv.

Innhold
Kurset er organisert i følgende delemner:

1. Formålet med kommuneregnskapet, underliggende forutsetninger og grunnleggende regnskapsprinsipper og regnskapsteori

Studentene vil få inngående kjennskap til at det er en nær sammenheng mellom formålet med regnskapet og formålet med selve den kommunale virksomheten. Det er heller ikke mulig å se formålet uavhengig av hvem som er brukere av regnskapet. Regnskapet må gi informasjon som er relevant i forhold til kommunens formål. Hvem er brukerne av regnskapet? Hvilke beslutninger skal fattes på grunnlag av informasjonen? Hva skal kontrolleres?

Studentene vil få innsikt i Ot.prp. nr. 43 kap. 6 hvor kommunen selv definert som den viktigste brukeren av regnskapet, mens staten og innbyggerne er nevnt som andre aktuelle brukere. Kommunelovutvalget trakk frem tre hovedhensyn som bør ligge til grunn for statens regulering av kommunens og fylkeskommunenes økonomiske disposisjoner og økonomiforvaltning:

a) Økonomisk internstyring som sikrer forsvarlig økonomiforvaltning og effektiv
ressursutnyttelse

b) Nasjonal styring av kommune- og fylkeskommuneforvaltningen, og

c) Sikring av reell demokratisk innflytelse på økonomiske disposisjoner fra folkevalgte og velgere i nåtid og fremtid

Studentene vil bli kjent med kommunelovens formålsbestemmelse som trekker frem noen viktige hovedhensyn:

 • Funksjonsdyktig folkestyre
 • Rasjonell og effektiv forvaltning
 • Bærekraftig utvikling

Studentene vil få inngående kjennskap til underliggende forutsetninger for kommuneregnskapet. Disse forutsetningene bygger på formålet med kommuneregnskapet. Formuesbevaringsprinsippet er kanskje den viktigste underliggende forutsetning for kommuneregnskapet. Studentene vil lære hvilke prinsipper som er overstyrende, og hvilke regler som er unntak fra grunnleggende prinsipper.

Studentene vil få inngående kjennskap til andre underliggende forutsetninger for kommuneregnskapet som åpenhet, kongruensprinsippet og balanseprinsippet.

Videre vil studentene få god kjennskap til hva som er de grunnleggende regnskapsprinsippene for kommunalt regnskap, og hva som er unntak.

2. Grunnleggende sammenhenger og kretsløp, og tidspunkt for føring av utgifter, utbetalinger, tap, inntekter, innbetalinger og gevinster i kommuneregnskapet. Videre en fordypning i enkelte av regnskapsstandardene.

Studentene vil få inngående kjennskap til ulike kommunale utgiftsarter og utbetalinger. Basert på beskrivelsene og de nevnte bestemmelsene i kommunelovgivningen og forarbeidene til denne, skal de identifiseres tidspunkt for regnskapsføring av utgifter og utbetalinger/inntekter og innbetalinger i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Formålet er å kartlegge og beskrive grunnleggende regnskapsprinsipp relatert til det kommunale årsregnskapet, innen de begrensninger kommunelovgivningens økonomibestemmelser representerer.

Anordningsprinsippet er det styrende periodiseringsprinsippet i kommuneregnskapet. Formålet med dette emnet er å beskrive regnskapsføringen av utgifter, utbetalinger, tap, inntekter, innbetalinger og gevinster i kommunens drifts- og investeringsregnskap i henhold til anordningsprinsippet, og øvrige grunnleggende regnskapsprinsipper.

3. Ulike delemner som pensjon og fordypning i avslutning av regnskapet

Studenten vil få inngående kjennskap til de ulike områder som er nevnt, og en fordypning i avslutning av kommuneregnskapet.

Organisering og arbeidsformer: Forelesninger over 3 samlinger a 2 dager.

Forkunnskaper: Grunnleggende kommuneregnskap

Obligatoriske krav: Gruppeinnlevering mellom 2. og 3. samling

Vurdering: 6 timers skriftlig eksamen. For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha bestått et arbeidskrav, som skal besvares i grupper.

Studiepoeng: 10

Pensum:

 • NOU 2016: 4
 • Prop. 46 L (2017 – 2018)
  • Innst. 369 L (2017–2018), jf. Prop. 46 L (2017–2018)
  • Lovvedtak 81
 • Kommuneregnskapet av Øyvind Sunde, 7. utgave
 • Som en del av pensum regnes også GKRS notater om grunnleggende sammenhenger, inntektsføring og utgiftsføring

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Det vil bli undervist i den nye kommuneloven med tilhørende forskrifter.

Organisering og arbeidsformer: Forelesninger over 3 samlinger a 2 dager.

Forkunnskaper: Grunnleggende kommuneregnskap

Obligatoriske krav: Gruppeinnlevering mellom 2. og 3. samling

Vurdering: 6 timers skriftlig eksamen. For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha bestått et arbeidskrav, som skal besvares i grupper.

Studiepoeng: 10

Pensum:

 • NOU 1990:13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommunelovutvaget), Ot.prp. nr 43 (1999-2000) Om lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (208 sider)
 • Ot.prp. nr 105 (2002-2003) Om lov om endringer i kommuneloven m.m. (8 sider)
 • Kommuneregnskapet av Øyvind Sunde, 7. utgave
 • Offentlige velferdsgoder (Økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management) av Bjarne Jensen, 123 sider
 • Resultatstyring i offentlig forvaltning (Mål og resultatstyring; muligheter og begrensninger for offentlig virksomhet) av Stein Østre, 113 sider
 • Analayse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning av Stein Østre, 90 sider
 • Som en del av pensum regnes også GKRS notater om grunnleggende sammenhenger, inntektsføring og utgiftsføring (Ca. 100 sider)

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med økonomistyring og styringsdata i små, mellomstore og store kommuner. Han er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og underviser ellers ved en rekke universitet og høgskoler.

Pris

1. samling:
Kurspris med overnatting kr. 5 870,-
(Kursavgift: kr. 3 400,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 660,-
(Kursavgift: kr. 3 400,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

2. samling:

Kurspris med overnatting kr. 5 370,-
(Kursavgift: kr. 2 900,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 160,-
(Kursavgift: kr. 2 900,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

3. samling:

Kurspris med overnatting kr. 5 370,-
(Kursavgift: kr. 2 900,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 160,-
(Kursavgift: kr. 2 900,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

Eksamen:
Eksamensavgift og studentavgift til Høgskolen i Innlandet, vil komme i tillegg med kr. 4 050,-

Kurstid
1. samling 3. og 4. september 2019
2. samling 24. og 25. september 2019
3. samling 22. og 23. oktober 2019
Dag 1: kl. 10.00 – kl. 17.00 Dag 2: kl. 09.00 – kl. 15.00

Eksamen arrangeres 18. november 2019 på Gardermoen.

Sted
Gardermoen, alle samlingene holdes på  Quality Airport Hotel Gardermoen

Påmeldingsfrist
20. juni 2019

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Rull til toppen