NKKskolen merverdiavgift

- forelesninger og selvstudier
 • 1. samling, 28. og 29. september 2021
 • 2. samling, 2. og 3. november 2021

NKKskolen Merverdiavgift er et høgskolestudie i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, 7,5 studiepoeng.

Studiets nivå og organisering
Studiet er en grunnutdanning 7,5 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over et semester. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom høgskolens eksternfinansierte virksomhet. Studiet består av emnet "Merverdiavgift for NKKskolen" (7,5sp).

Studiet er samlingsbasert med to samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over 2 dager. Vi vil i utgangspunktet sette opp samlingene på hotell ved Gardermoen.

Bakgrunn for studiet

Bakgrunnen for studiet er et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK), der kurs i merverdiavgift første gang ble gjennomført høsten 2008. Kurset har blitt videreutviklet og oppdatert for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet. Kurset er utviklet for de som jobber med merverdiavgift i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Kurset skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til behandling og rapportering av merverdiavgift på salg og innkjøp av varer og tjenester foretatt av fylkeskommuner,
kommuner og selskap eid av disse. Dette omfatter kompetanse om de lover, forskrifter, rettspraksis, skattemyndighetenes uttalelser og praksis mv., som regulerer merverdiavgift.

Læringsutbytte
En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • hvilke rettigheter og forpliktelser som gjelder for avgiftspliktige virksomheter
 • virkningene av å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret
 • særreglene som gjelder for offentlig virksomhet
 • kompensasjonsregelverket
  • reglene om kapitalvarer og justering av merverdiavgift

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne vurdere:

 • når det skal faktureres med og uten tillegg av merverdiavgift
 • konsekvensene av ulike former for registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 • om kommunen/fylkeskommunen har rett til fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift
 • om fradragsretten eller retten til kompensasjon er begrenset

Generell kompetanse:
Kandidaten skal kunne

 • gjøre rede for avgiftspliktig, unntatt og fritatt omsetning
 • utfylle og rapportere merverdiavgift i skattemeldingene
 • anvende merverdiavgiftsregelverket på praktiske problemstillinger
 • ha innsikt i økonomiske konsekvenser av merverdiavgiftsregelverket
 • identifisere kapitalvarer og kunne foreta justering av merverdiavgift der det etter regelverket er pålagt

Målgruppe
Studiet passer for alle som jobber med merverdiavgift i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Relevans for arbeidsliv og videre studier
Studiet er faglig relevant for de som vil ha en grunnleggende innføring i merverdiavgiftsregelverket. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en yrkesmessig og personlig basis for å kunne forstå og praktisere merverdiavgiftsregelverket.

Opptakskrav og rangering
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Det er en forutsetning at du blir tatt opp som student for å følge studiet. Opptak gjøres av Høgskolen i Innlandet.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger og plenumsdiskusjoner. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem benyttes i undervisningen.

Vurderingsformer
Det benyttes skriftlig hjemmeeksamen.

Studiets oppbygging og innhold
Studiet består av ett emne på 7,5 studiepoeng; "Merverdiavgift for NKKskolen". Emnet skal gi grunnleggende kompetanse om merverdiavgiftsreglene som er aktuelle for kommunal og fylkeskommunal sektor.

Informasjons- og kildekompetanse
Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Foreleser:
Foreleser er advokat Ola Fredriksen. Han arbeider i Advokatfirmaet PwC og har merverdiavgift som sitt hovedområde. Ola arbeider med merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon i det daglige og er fast foredragsholder for våre kurs om merverdiavgift.

Målgruppe
Studiet er en grunnutdanning for alle som jobber med kommunalt regnskap og budsjett, samt revisorer.

Relevans for arbeidsliv og videre studier
Studiet er faglig relevant for de som vil ha en grunnleggende innføring i kommuneregnskapet. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en basis for å kunne forstå og legge fram et kommuneregnskap.

Opptakskrav og rangering
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Det er en forutsetning at du blir tatt opp som student for å følge studiet. Opptak gjøres av Høgskolen i Innlandet.

Arbeids- og undervisningsformer
Studiet er lagt opp med digitale forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, praktiske øvelser og selvstudier. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem Canvas benyttes i undervisningen. 

Vurderingsformer
Det benyttes skriftlig hjemmeeksamen.

Eksamen
4 timers individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges
Oppmøte på minst 80% av undervisning som gis på samling.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Alle tilgjengelige.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Forskningsbasert undervisning
Studiet bygger på forskningsbasert kunnskap

Studiets oppbygging og innhold
Studiet består av ett emne på 7,5 studiepoeng; «KOMREGNNKK1000 Grunnleggende kommuneregnskap». Emnet skal gi grunnleggende kompetanse i kommuneregnskapet, som berører kommunesektoren.

Informasjons- og kildekompetanse
Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse.

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider.

Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Emnekode: KOMREG1000
Studiepoeng: 7,5

Studiets nivå og organisering
Studiet er en grunnutdanning 7,5 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over et semester. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom høgskolens eksternfinansierte virksomhet. Studiet består av emnet «Grunnleggende kommuneregnskap for NKKskolen» (7,5sp).

Studiet er primært samlingsbasert med tre samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over 2 dager.

Bakgrunn for studiet
Bakgrunnen for studiet er et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK), der kurs i kommuneregnskap første gang ble gjennomført høsten 2006. Kurset har blitt videreutviklet og oppdatert for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet. Kurset er utviklet for de som jobber med kommuneregnskapet og reviderer det i kommunesektoren, og for andre som har administrative eller ledende oppgaver. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til kommuneregnskapet. Dette omfatter kompetanse på rammeverket for kommuneregnskapet, de lover og regler som regulerer kommuneregnskapet og god kommunal regnskapsskikk.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Klikk her for å melde deg på

Kurspris:

Kursavgift:
1. samling kr. 5 200,-
2. samling kr. 5 200,-

Overnatting og dagpakker:

Overnatting med full pensjon, kr. 2 565,- per samling
(totalt kr. 5 130,- for begge samlingene).


Dagpakker, kr. 1 530,- per samling
(totalt kr. 3 060,- for begge samlingene).

Studentavgift: 
kr. 789,- (tilkommer uavhenging om man avlegger eksamen eller ikke).

Eksamensavgift:
kr. 4 130,-.

Totalsum: kr. 15 189,- + overnatting/dagpakker.

Ved påmelding er du automatisk påmeldt alle samlingene. Det er bindene påmelding, så hvis du uteblir på en samling vil du allikevel bli fakturert for samlingen.

Kurstid:

1. samling 28. og 29. september 2021
2. samling 2. og 3. november 2021

Dag 1: kl. 09.00 - kl. 16.00
Dag 2: kl. 09.00 - kl. 15.00

Eksamen:
Arrangeres som hjemmeeksamen 29. november 2021

Sted:

Påmeldingsfrist:
18. juni 2021
Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.
NKK-godkjent regnskapsfører:
Kurset er godkjent som 6 dager etterutdanning for de som er NKK-godkjent regnskapsfører.

Betingelser og vilkår:

 • Påmelding og søknad

  Påmelding til studiet er todelt.

  1. Du må registreres som deltakere hos NKK av praktiske årsaker (faktura etc.). Det gjøres i skjemaet nedenfor.

  2. Du må også tas opp som student hos Høgskolen i Innlandet. Det gjøres ved å fylle ut skjema som du blir videresendt til etter at skjemaet nedenfor er fylt ut. Det er Høgskolen i Innlandet som foretar opptaket, og det er en forutsetning at du blir tatt opp som student for å følge studiet.

  Din påmelding er ikke gyldig før begge skjema er fylt ut.

 • Innsending

  Når du trykker på send inn vil du bli videresendt til Høgskolen i Innlandet sitt søknadsskjema. Du må ha tilgang til BankID eller bruk Feide-innlogging hvis du har tilgang på det fra tidligere.

  Slik søker du i skjemaet til Høgskolen i Innlandet:
  Logg inn via BankID ,
  velg "Betalings- og oppdragsstudier" ,
  "Betaling- og oppdrag: Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi- og samf.vitenskap høst 2021",
  se på "Velg fra lista" og velg " Merverdiavgift".

  Du må laste opp dokumentasjon på Generell studiekompetanse (vitnemål fra videregående skole) eller arbeidsattester som viser tilsammen minst fem års relevant realkompetanse. Til deg som søker tidlig; vær obs på at vi ikke sender ut svar på søknaden før etter 18.06.21.

  Vær oppmerksom på at du ved å starte på dette studiet også vil bli oppmeldt til eksamen og du må aktivt gi beskjed til Høgskolen i Innlandet dersom du ikke skal ta eksamen. Eksamens gjennomføres etter avsluttet undervisning. Det er ikke mulighet til å ta eksamen på et senere tidspunkt.

  Opptakskrav og rangering
  Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Det er en forutsetning at du blir tatt opp som student for å følge studiet. Opptak gjøres av Høgskolen i Innlandet.

  For spørsmål ang. opptak og søknadsskjema, ta kontakt med Linda Kiønig, rådgiver på Høgskolen i Innlandet på telefon 62 43 04 12

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle