Til innhold

Høgskolestudier - NKKskolen Merverdiavgift

- forelesninger og selvstudier
 • 1. samling, 6. og 7. september 2023
 • 2. samling, 17. og 18. oktober 2023

NKKskolen Merverdiavgift er et høgskolestudie i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, 7,5 studiepoeng.

Studiets nivå og organisering
Studiet er en grunnutdanning 7,5 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over et semester. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom høgskolens eksternfinansierte virksomhet. Studiet består av emnet "Merverdiavgift for NKKskolen" (7,5sp).

Studiet er samlingsbasert med to samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over 2 dager på Quality Airport Hotell Gardermoen.

Bakgrunn for studiet 
Bakgrunnen for studiet er et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK), der kurs i merverdiavgift første gang ble gjennomført høsten 2008. Kurset har blitt videreutviklet og oppdatert for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet. Kurset er utviklet for de som jobber med merverdiavgift i kommunal og fylkeskommunal sektor.
Kurset skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til behandling og rapportering av merverdiavgift på salg og innkjøp av varer og tjenester foretatt av fylkeskommuner, kommuner og selskap eid av disse. Dette omfatter kompetanse om de lover, forskrifter, rettspraksis, skattemyndighetenes uttalelser og praksis mv., som regulerer merverdiavgift.

Læringsutbytte
En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • hvilke rettigheter og forpliktelser som gjelder for avgiftspliktige virksomheter
 • virkningene av å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret
 • særreglene som gjelder for offentlig virksomhet
 • kompensasjonsregelverket
 • reglene om kapitalvarer og justering av merverdiavgift

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne vurdere:

 • når det skal faktureres med eller uten tillegg av merverdiavgift
 • konsekvensene av ulike former for registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 • om kommunen/fylkeskommunen har rett til fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift
 • om fradragsretten eller retten til kompensasjon er begrenset

Generell kompetanse:
Kandidaten skal kunne

 • gjøre rede for avgiftspliktig, unntatt og fritatt omsetning
 • utfylle og rapportere merverdiavgift i skattemeldingene
 • anvende merverdiavgiftsregelverket på praktiske problemstillinger
 • ha innsikt i økonomiske konsekvenser av merverdiavgiftsregelverket
 • identifisere kapitalvarer og kunne foreta justering av merverdiavgift der det etter regelverket er pålagt

Målgruppe
Studiet passer for alle som jobber med merverdiavgift i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Relevans for arbeidsliv og videre studier
Studiet er faglig relevant for de som vil ha en grunnleggende innføring i merverdiavgiftsregelverket. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en yrkesmessig og personlig basis for å kunne forstå og praktisere merverdiavgiftsregelverket.

Opptakskrav og rangering
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Det er en forutsetning at du blir tatt opp som student for å følge studiet. Opptak gjøres av Høgskolen i Innlandet.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger og plenumsdiskusjoner. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem benyttes i undervisningen.

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer i alt på dette emnet.

Vurderingsformer
Det benyttes skriftlig hjemmeeksamen.

Pensum
Inngår i prisen. 

Studiets oppbygging og innhold
Studiet består av ett emne på 7,5 studiepoeng; "Merverdiavgift for NKKskolen". Emnet skal gi grunnleggende kompetanse om merverdiavgiftsreglene som er aktuelle for kommunal og fylkeskommunal sektor.

Informasjons- og kildekompetanse
Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Foreleser
Ola Fredriksen arbeider som advokat i Advokatfirmaet Fredriksen AS. Han arbeider primært med merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon. I tillegg arbeider han med skatte- og selskapsrett, og underviser i disse fagene på høgskolenivå.

Klikk her for å melde deg på

Pris:

1. samling:

Kurspris med overnatting,
kr. 9 150,-
(Kursavgift kr. 5 500,-. Overnatting med full pensjon, kr. 3 650,-)

Kurspris dagdeltakelse,
kr. 7 290,-
(Kursavgift kr. 5 500,-. Dagpakker, kr. 1 790,-)

2. samling:

Kurspris med overnatting,
kr. 9 150,-

(Kursavgift kr. 5 500,-. Overnatting med full pensjon, kr. 3 650,-)

Kurspris dagdeltakelse,
kr. 7 290,-

(Kursavgift kr. 5 500,-. Dagpakker, kr. 1 790,-)

Studentavgift: 
kr. 807,- (tilkommer uavhenging om man avlegger eksamen eller ikke).

Eksamensavgift:
kr. 4 545,-.

Totalpris  for studiet:  
kr. 23 652,- (ved overnatting).

Totalpris  for studiet:
kr. 19 932,- (ved dagdeltakelse).

Ved påmelding er du automatisk påmeldt alle samlingene. Det er bindene påmelding, så hvis du uteblir på en samling vil du allikevel bli fakturert for samlingen.

Vær oppmerksom på at du ved å starte på dette studiet også automatisk blir oppmeldt til eksamen. Eksamens gjennomføres etter avsluttet undervisning.

Kurstid:

1. samling 6. og 7. september 2023
2. samling 17. og 18. oktober 2023

Kurstid:
Dag 1: Kl. 10.00 - 17.00
Dag 2: kl. 09.00 - 15.00

Eksamen:
Arrangeres som hjemmeeksamen 14. november 2023.

Påmeldingsfrist:

16. juni 2023

NKK-godkjent regnskapsfører:

Kurset er godkjent som 4 dager etterutdanning for de som er NKK-godkjent regnskapsfører.

Betingelser og vilkår:

Påmeldingen er stengt!

ANONNSØRER

chevron-down