Til innhold

Høgskolestudier - NKKskolen kommunal finansforvaltning

- forelesninger og selvstudier
 • Våren 2024
Priser og påmeldingsskjema kommer senere.

NKKskolen kommunal finansforvaltning er et høgskolestudie i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, 7,5 studiepoeng.

Innhold
Emnet gir kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor finansforvaltning i kommunal sektor for å kunne utarbeide finansreglement og finansrapportering med utgangspunkt i regelverkene.

 • Innføring i økonomibestemmelsene i kapittel 14 i kommuneloven knyttet til finansforvaltning
 • Innføring i forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner /fylkeskommuner
 • Innføring i det norske finansielle system
 • Krav til innhold i finansreglementet og finansrapportering
 • Forvaltning kommunens midler som skal forvaltes med høy likviditet og lav risiko, midler som skal forvaltes med lang tidshorisont og forvaltning av gjeldsporteføljen
 • Låneopptak og plassering av aktiva
 • Finansielle instrumenter (finansielle eiendeler og forpliktelser)
 • Risikostyring av finansielle eiendeler og forpliktelser
 • Vesentlig finansielle risiko for en kommune
 • Stresstesting av finansielle eiendeler og forpliktelser
 • Avkastningsmåling
 • Finansmatematikk og porteføljeteori
 • Bankavtaler
 • Etiske regler
 • Finansrapportering
 • Krav om noter og innhold i årsberetningen

Studiets nivå og organisering
Studiet er en grunnutdanning 7,5 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over et semester. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom høgskolens eksternfinansierte virksomhet. Studiet består av emnet "Kommunal finansforvaltning for NKKskolen" (7,5sp).

Studiet er primært samlingsbasert med tre samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over 2 dager.

Bakgrunn for studiet 
Bakgrunnen for studiet er et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK), der kurs i kommuneregnskap første gang ble gjennomført høsten 2006. Kurset har blitt utviklet for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet. Kurset er utviklet for de som jobber med finansforvaltning og reviderer det i kommunesektoren, og for andre som har administrative eller ledende oppgaver. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til kommunal finansforvaltning. Dette omfatter kompetanse på rammeverket for finansforvaltning, de lover og regler som regulerer kommunal finansforvaltning og finansielle instrumenter.

Læringsutbytte
En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om FNs bærekraftmål
 • har kunnskap om rammeverk og grunnleggende prinsipper for kommunal finansforvaltning
 • har kunnskap om forvaltning av midler som skal forvaltes med høy likviditet og lav risiko, midler som skal forvaltes med lang tidshorisont og forvaltning av gjeldsporteføljen
 • har kunnskap om finansielle instrumenter
 • har kunnskap om finansiell risikostyring og avkastningsmåling
 • Har kunnskap om bankavtaler
 • har kunnskap om finansrapportering

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende regler som gjelder for kommunal finansforvaltning
 • kan forvalte kommunens midler som skal forvaltes med høy likviditet og lav risiko, midler som skal forvaltes med lang tidshorisont og forvaltning av gjeldsporteføljen
 • kan utarbeide finansreglement som tilfredsstiller krav i lov og forskrift
 • kan utarbeide finansrapport som tilfredsstiller krav i lov og forskrift
 • kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan se sammenhengen mellom kommunens finansforvaltningen og kommunens økonomi
 • kan anvende teorien på praktiske problemstillinger og kritisk reflektere over spenningsforholdet mellom teori og praksis
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv

Studieplan
Last ned studieplan som PDF 

Målgruppe
Studiet er en grunnutdanning for alle som jobber med kommunal finansforvaltning, samt revisorer.

Relevans for arbeidsliv og videre studier
Studiet er faglig relevant for de som vil ha en grunnleggende innføring i kommunal finansforvaltning. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en basis for å kunne forstå og utøve kommunal finansforvatning.

Opptakskrav og rangering
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Opptak gjøres av Høgskolen i Innlandet.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner samt praktiske øvelser. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem benyttes i undervisningen.

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer i alt på dette emnet.

Vurderingsformer
Det benyttes skriftlig hjemmeeksamen.

Pensum
Inngår i prisen. 

Studiets oppbygging og innhold
Studiet består av ett emne på 7,5 studiepoeng; "Kommunal finansforvaltning for NKKskolen»". Emnet skal gi grunnleggende kompetanse i kommunal finansforvaltning, som berører kommunesektoren.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges
Oppmøte på minst 80% av undervisning som gis på samling.

Eksamen
4 timers individuell, skriftlig hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Alle tilgjengelige.

Foreleser
Jostein Aksdal er leder for forretningsutvikling og forvalter i Bergen Capital Management AS. Han har tidligere vært leder for finans og analyse i Haugesund kommune og kundeansvarlig i Kommunalbanken. Han har lang erfaring fra finans og offentlig sektor, og har også en bistilling som høgskolelektor i bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen på Vestlandet hvor han bl.a. underviser i investeringsanalyse.

Klikk her for å melde deg på

Pris:

1. samling:

Kurspris med overnatting,
kr. x xxx,-

(Kursavgift kr. x xxx,-. Overnatting med full pensjon, kr. x xxx,-)

Kurspris dagdeltakelse,
kr. x xxx,-

(Kursavgift kr. x xxx,-. Dagpakker, kr. x xxx,-)

2. samling:
Kursavgift kr. x xxx,-. 

3. samling: 
Kursavgift kr. x xxx,-. 

Studentavgift: 
kr. xxx,- (tilkommer uavhenging om man avlegger eksamen eller ikke).

Eksamensavgift:
kr. x xxx,-.

Totalpris  for studiet:  kr. xx xxx,- (ved overnatting).

Totalpris  for studiet: kr. xx xxx,- (ved dagdeltakelse).

Ved påmelding er du automatisk påmeldt alle samlingene. Det er bindene påmelding, så hvis du uteblir på en samling vil du allikevel bli fakturert for samlingen.

Vær oppmerksom på at du ved å starte på dette studiet også automatisk blir oppmeldt til eksamen. Eksamens gjennomføres etter avsluttet undervisning.

Kurstid:

Våren 2024

Kurstid:
Dag 1: Kl. 10.00 - 17.00
Dag 2: kl. 09.00 - 15.00

Eksamen:
Arrangeres som hjemmeeksamen våren 2024.

Påmeldingsfrist:

Det er ikke åpnet for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører:

Kurset er godkjent som 6 dager etterutdanning for de som er NKK-godkjent regnskapsfører.

Betingelser og vilkår:

Det er ikke åpnet for påmelding.

ANONNSØRER

chevron-down