NKKskolen inkasso

– Gardermoen

  • 1. samling 21. og 22. august 2019

  • 2. samling 23. og 24. september 2019

  • 3. samling 31. oktober og 1. november 2019

Ta studiekompetanse på 10 studiepoeng innen utenrettslig og rettslig innfordring av kommunale krav.

Det legges opp til 3 samlinger over 2 dager. NKKskolen Inkasso avsluttes med en 6 timers skriftlig eksamen, fordelt på en teoretisk del og en praktisk del. Kurset er et grunnleggende kurs innen innfordring av kommunale pengekrav, og skal gi studentene grunnleggende kunnskap om alminnelig kontrakts-, pengekrav og innfordringsrett, samt gjeldsforhandling for privatpersoner og rettslig innfordring, herunder konkurs. Videre skal det gis særlig fordypning om utenrettslig innfordring.

Gjennom studiet skal studentene: Tilegne seg bred innsikt i de grunnleggende prinsippene for innfordring, så vel egeninkasso som fremmedinkasso.

Innhold:
Kurset er organisert i følgende delemner:

1. Det rettslige grunnlaget for å fremme et pengekrav og forsinkelsesrenter
a. Avtalerett, herunder fullmaktslæren, ugyldighetslæring og avtalerevisjon
b. Kasuistikk: Særskilte hjemler for kommunale krav
c. Vergemålslovens regler om rettslig handleevne for umyndige (umyndiges adgang til å stifte gjeld)
d. Ektefellers ansvar for felles gjeld
e. Dødsbo,- arvingers ansvar for avdødes gjeld
f. Gjeldsansvar i de ulike selskapsformer
g. Forsinkelsesrenter

2. Sikkerhetsstillelse for gjeld, gjeldssanering, og foreldelse av pengekrav
a. Pant som sikringsmiddel
i. Rettsvern
ii. Etablering av avtalepant i de ulike formuesgjenstander
iii. Utleggspant, gjenstand for utleggspant og trekk i lønn, unntaksregler
iv. Legalpant
v. Særlig om legalpant for interkommunale selskaper
vi. Tilbakeholdsrett
vii. Bortfall av pant
b. Foreldelse og preklusjon
c. Gjeldsordning for privatpersoner
d. Konkurs

3. Innfordring
a. Utenrettslig innfordring (inkasso)
i. Fremgangsmåte
ii. Formelle innholdskrav i inkassoloven
iii. Vilkåret om god inkassoskikk
iv. Skyldnerens erstatningsplikt for utenrettslig innfordringskostnader
v. Behandling av omtvistede krav
b. Rettslig innfordring
i. Tvistelovens regler for behandling frem t.o.m forliksrådsbehandling
ii. Tvangsfullbyrdelse, – utvalgte emner

Foreleser
Advokat Tone Thomassen har lang erfaring innen innfordring. Hun har blant annet vært advokat i et av landets største inkassoforetak, og var med å etablere Inkassoklagenemnda i 2003, hvor hun arbeidet som sekretariatsleder i 3 år. Tone driver egen advokatpraksis i Larvik, og arbeider i all hovedsak med forretnings – og pengekravsjuss, herunder innfordring og konkurs. I den forbindelse gir hun blant annet utstrakt rådgivning til en rekke av inkassoforetakene og deres kunder i hele landet.  Hun har også lang erfaring med kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt spesialområde.

Pris

1. samling:
Kurspris med overnatting kr. 5 570,-
(Kursavgift: kr. 3 100,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 360,-
(Kursavgift: kr. 3 100,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

2. samling:

Kurspris med overnatting kr. 5 470,-
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 260,-
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

3. samling:

Kurspris med overnatting kr. 5 470,-
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 260,-
(Kursavgift: kr. 3 000,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

Eksamen:
Eksamensavgift og studentavgift til Høgskolen i Innlandet, vil komme i tillegg med kr. 4 050,-

Kurstid
1. samling 21. og 22. august 2019
2. samling 23. og 24. september 2019
3. samling 31. oktober og 1. november 2019
Dag 1: kl. 10.00 – kl. 17.00 Dag 2: kl. 09.00 – kl. 15.00

Eksamen arrangeres 2. desember 2019 på på samme sted som samlingene.

Påmeldingsfrist
Avlyst


NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Rull til toppen