Til innhold

Høgskolestudier - NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap

- forelesninger og selvstudier
 • 1. samling, 22. og 23. august 2023 (hotellsamling)
 • 2. samling, 26. og 27. september 2023 (digital samling)
 • 3. samling, 17. og 18. oktober 2023 (digital samling)

NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap er et høgskolestudie i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Studiet er faglig relevant for deg som vil ha en grunnleggende innføring i kommuneregnskapet. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en yrkesmessig og personlig basis for å kunne forstå og legge fram et kommuneregnskap.

Studiet er lagt opp med forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og selvstudier. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem Canvas og Zoom benyttes i undervisningen. 

Samling 1 blir en fysisk samling på hotell på Gardermoen (Quality Airport Hotel Gardermoen), mens samling 2 og samling 3 blir digitale samlinger i Zoom.

Innhold

Emnet gir kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor budsjettering, regnskap i kommunal sektor for å kunne utarbeide regnskap med utgangspunkt i regelverkene.

 • Innføring i økonomibestemmelsene i kapittel 14 i kommuneloven
 • Innføring i kommuneregnskapet
 • De spesielle posteringene i kommuneregnskapet med unntak av pensjon
 • Innføring i KOSTRA
 • Beregning av minimumsavdrag
 • De formelle reguleringer av kommuneregnskapet
 • Rammeverket inklusiv prinsipper og handlingsregler
 • Strykningsreglene i drifts- og investeringsregnskapet
 • Aslutning av drifts- og investeringsregnskapet (innføring)
 • Avstemming av de regnskapsmessige sammenhenger og kommuneregnskapets 3 kretsløp
 • Innføring i vurderingsbestemmelsene nyttet til balansepostene
 • Oppstillingsplanene som inngår i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet
 • Krav om noter og innhold i årsberetningen

Målgruppe
Studiet er en grunnutdanning for alle som jobber med kommunalt regnskap og budsjett, samt revisorer.

Relevans for arbeidsliv og videre studier
Studiet er faglig relevant for de som vil ha en grunnleggende innføring i kommuneregnskapet. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en basis for å kunne forstå og legge fram et kommuneregnskap.

Opptakskrav og rangering
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Det er en forutsetning at du blir tatt opp som student for å følge studiet. Opptak gjøres av Høgskolen i Innlandet.

Arbeids- og undervisningsformer
Studiet er lagt opp med digitale forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, praktiske øvelser og selvstudier. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem Canvas benyttes i undervisningen. 

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer i alt på dette emnet.

Vurderingsformer
Det benyttes skriftlig hjemmeeksamen.

Pensumlitteratur
Boken "Kommuneregnskapet", 8. utg. av Øyvind Sunde er del av pensumet og vil bli gjort tilgjengelig digitalt i studieperioden. I tillegg vil forelesningsmateriale bli gjort tilgjengelig i studiestøttesystemet Canvas. Pensumlitteraturen er inkludert i prisen.

Eksamen
4 timers individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges
Oppmøte på minst 80% av undervisning som gis på samling.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Alle tilgjengelige.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Forskningsbasert undervisning
Studiet bygger på forskningsbasert kunnskap.

Studiets oppbygging og innhold
Studiet består av ett emne på 7,5 studiepoeng; «KOMREGNNKK1000 Grunnleggende kommuneregnskap». Emnet skal gi grunnleggende kompetanse i kommuneregnskapet, som berører kommunesektoren.

Informasjons- og kildekompetanse
Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse.

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider.

Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Emnekode
KOMREG1000

Studiepoeng: 
7,5

Studiets nivå og organisering
Studiet er en grunnutdanning 7,5 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over et semester. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom høgskolens eksternfinansierte virksomhet. Studiet består av emnet «Grunnleggende kommuneregnskap for NKKskolen» (7,5sp).

Studiet er primært samlingsbasert med tre samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over 2 dager.

Bakgrunn for studiet
Bakgrunnen for studiet er et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK), der kurs i kommuneregnskap første gang ble gjennomført høsten 2006. Kurset har blitt videreutviklet og oppdatert for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet. Kurset er utviklet for de som jobber med kommuneregnskapet og reviderer det i kommunesektoren, og for andre som har administrative eller ledende oppgaver. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til kommuneregnskapet. Dette omfatter kompetanse på rammeverket for kommuneregnskapet, de lover og regler som regulerer kommuneregnskapet og god kommunal regnskapsskikk.

Foreleser
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Klikk her for å melde deg på

Pris:

1. samling:

Kurspris med overnatting,
kr. 7 430,-

(Kursavgift kr. 3 750,-.
Overnatting med full pensjon, kr. 3 680,-)

Kurspris dagdeltakelse,
kr. 5 540,-

(Kursavgift kr. 3 750,-.
Dagpakker, kr. 1 790,-)

2. samling:
Kursavgift: kr. 3 250,-

3. samling:
Kursavgift: kr. 3 250,-

Studentavgift: 
kr. 807- (tilkommer uavhenging om man avlegger eksamen eller ikke).

Eksamensavgift:
kr. 4 545,-.

Totalpris  for studiet:  
kr. 19 282,- (med overnatting på 1. samling).

Totalpris  for studiet:
kr. 17 392,- (med dagdeltakelse på 1. samling).

Ved påmelding er du automatisk påmeldt alle samlingene. Det er bindene påmelding, så hvis du uteblir på en samling vil du allikevel bli fakturert for samlingen.

Vær oppmerksom på at du ved å starte på dette emnet vil bli oppmeldt til eksamen og du må aktivt gi beskjed til Høgskolen i Innlandet dersom du ikke skal ta eksamen. Eksamen gjennomføres etter avsluttet undervisning.

Kurstid:

1. samling 22. og 23. august 2023
2. samling 26. og 27. september 2023
3. samling 17. og 18. oktober 2023

1. samling
Dag 1: Kl. 10.00 - 17.00
Dag 2: kl. 09.00 - 15.00

2. og 3. samling
Dag 1: kl. 09.00 – kl. 16.00
Dag 2: kl. 09.00 – kl. 15.00

Eksamen:
Arrangeres som hjemmeeksamen 16. november 2023

Hotell:

Påmeldingsfrist:

16. juni 2023

NKK-godkjent regnskapsfører:
Kurset er godkjent som 6 dager etterutdanning for de som er NKK-godkjent regnskapsfører.

Betingelser og vilkår:

 • Påmelding og søknad

  Påmelding til studiet er todelt.

  1. Du må registreres som deltakere hos NKK av praktiske årsaker (faktura etc.). Det gjøres i skjemaet nedenfor.

  2. Du må også tas opp som student hos Høgskolen i Innlandet. Det gjøres ved å fylle ut skjema som du blir videresendt til etter at skjemaet nedenfor er fylt ut. Det er Høgskolen i Innlandet som foretar opptaket, og det er en forutsetning at du blir tatt opp som student for å følge studiet.

  Din påmelding er ikke gyldig før begge skjema er fylt ut.

 • Innsending

  Når du trykker på send inn vil du bli videresendt til Høgskolen i Innlandet sitt søknadsskjema. Du må ha tilgang til BankID eller bruk Feide-innlogging hvis du har tilgang på det fra tidligere.

  Slik søker du i skjemaet til Høgskolen i Innlandet:

  1. Trykk på "Søk studiet", velg "Betalings- og oppdragsstudier", "Betaling- og oppdrag: Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi- og samf.vitenskap høst 2023"

  2. "Velg fra lista" og velg "Grunnleggende kommuneregnskap".

  3. Du må laste opp dokumentasjon på Generell studiekompetanse (vitnemål fra videregående skole) eller arbeidsattester som viser til sammen minst fem års relevant realkompetanse.

  Du må laste opp dokumentasjon på Generell studiekompetanse (vitnemål fra videregående skole) eller arbeidsattester som viser tilsammen minst fem års relevant realkompetanse. Til deg som søker tidlig; vær obs på at vi ikke sender ut svar på søknaden før etter 16. juni 2023.

  Vær oppmerksom på at du ved å starte på dette studiet også automatisk blir oppmeldt til eksamen. Eksamens gjennomføres etter avsluttet undervisning. Det er ikke mulig å kontinuere eller ta eksamen senere eller flere ganger.

  Opptakskrav og rangering
  Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Det er en forutsetning at du blir tatt opp som student for å følge studiet. Opptak gjøres av Høgskolen i Innlandet.

  For spørsmål ang. opptak og søknadsskjema, ta kontakt med Linda Kiønig, rådgiver på Høgskolen i Innlandet på telefon 62 43 04 12.

ANONNSØRER

chevron-down