Til innhold


- digitale forelesninger og selvstudier
 • 1. samling, 24. og 25. august 2021
 • 2. samling, 28. og 29. september 2021
 • 3. samling, 19. og 20. oktober 2021

NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap er et høgskolestudie i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Studiet er faglig relevant for deg som vil ha en grunnleggende innføring i kommuneregnskapet. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en yrkesmessig og personlig basis for å kunne forstå og legge fram et kommuneregnskap.

Studiet er lagt opp med digitale forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og selvstudier. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem Canvas og Zoom benyttes i undervisningen.

Læringsutbytte
En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om FNs bærekraftmål
 • har kunnskap om plan- og budsjettprosessen i kommunesektoren har kunnskap om rammeverk og grunnleggende prinsipper for kommuneregnskapet
 • har kunnskap om regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet har kunnskap om hva som kjennetegner kommunal rapportering

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende regnskapsprinsipper og regler som gjelder for kommuneregnskapet kan utarbeide ulike obligatoriske oppstillinger
 • kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan gjøre rede for kommuneregnskapet som informasjonskilde
 • kan medvirke i årsavslutningen av kommuneregnskapet i tråd med lovgivning og god kommunal regnskapsskikk
 • kan anvende teorien på praktiske problemstillinger og kritisk reflektere over spenningsforholdet mellom teori og praksis
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser avtjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv

Målgruppe
Studiet er en grunnutdanning for alle som jobber med kommunalt regnskap og budsjett, samt revisorer.

Relevans for arbeidsliv og videre studier
Studiet er faglig relevant for de som vil ha en grunnleggende innføring i kommuneregnskapet. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en basis for å kunne forstå og legge fram et kommuneregnskap.

Opptakskrav og rangering
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Det er en forutsetning at du blir tatt opp som student for å følge studiet. Opptak gjøres av Høgskolen i Innlandet.

Arbeids- og undervisningsformer
Studiet er lagt opp med digitale forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, praktiske øvelser og selvstudier. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem Canvas benyttes i undervisningen. 

Vurderingsformer
Det benyttes skriftlig hjemmeeksamen.

Eksamen
4 timers individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges
Oppmøte på minst 80% av undervisning som gis på samling.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Alle tilgjengelige.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Forskningsbasert undervisning
Studiet bygger på forskningsbasert kunnskap

Studiets oppbygging og innhold
Studiet består av ett emne på 7,5 studiepoeng; «KOMREGNNKK1000 Grunnleggende kommuneregnskap». Emnet skal gi grunnleggende kompetanse i kommuneregnskapet, som berører kommunesektoren.

Informasjons- og kildekompetanse
Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse.

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider.

Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Emnekode: KOMREG1000
Studiepoeng: 7,5

Studiets nivå og organisering
Studiet er en grunnutdanning 7,5 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over et semester. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom høgskolens eksternfinansierte virksomhet. Studiet består av emnet «Grunnleggende kommuneregnskap for NKKskolen» (7,5sp).

Studiet er primært samlingsbasert med tre samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over 2 dager.

Bakgrunn for studiet
Bakgrunnen for studiet er et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK), der kurs i kommuneregnskap første gang ble gjennomført høsten 2006. Kurset har blitt videreutviklet og oppdatert for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet. Kurset er utviklet for de som jobber med kommuneregnskapet og reviderer det i kommunesektoren, og for andre som har administrative eller ledende oppgaver. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til kommuneregnskapet. Dette omfatter kompetanse på rammeverket for kommuneregnskapet, de lover og regler som regulerer kommuneregnskapet og god kommunal regnskapsskikk.

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner. Han underviser i tillegg ved flere av landets universiteter og høgskoler i emnene finansregnskap, videregående regnskap med teori, regnskapsorganisasjon, kommuneregnskap, strategisk økonomistyring mv.

Klikk her for å melde deg på

Kurspris:

Kursavgift:
1. samling kr. 3 600,-
2. samling kr. 3 100,-
3. samling kr. 3 100,-

Studentavgift: 
kr. 789,- (tilkommer uavhenging om man avlegger eksamen eller ikke). 

Eksamensavgift:
kr. 4 075,-. 

Totalsum: kr. 14 664,-.

Ved påmelding er du automatisk påmeldt alle samlingene. Det er bindene påmelding, så hvis du uteblir på en samling vil du allikevel bli fakturert for samlingen.

Kurstid:

1. samling 24. og 25. august 2021
2. samling 28. og 29. september 2021
3. samling 19. og 20. oktober 2021

Dag 1
: kl. 09.00 – kl. 16.00 
Dag 2: kl. 09.00 – kl. 15.00

Eksamen:
Arrangeres som hjemmeeksamen 9. november 2021

Påmeldingsfrist:

Utvidet frist til 9. juli 2021!

18. juni 2021
Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører:
Kurset er godkjent som 6 dager etterutdanning for de som er NKK-godkjent regnskapsfører.

Betingelser og vilkår:

Påmeldingen er stengt!

Påmeldingen er stengt!

ANONNSØRER

chevron-down