Kurs i kommunesammenslåing

– Gardermoen 3. juni 2019

Kurset tar for seg momenter ved kommunesammenslåing.

Innhold:

Hva skal kommunene oppnå ved å slå seg sammen

 • Holde fast ved målsettingen gjennom hele løpet mot ny kommune
  • Mer effektiv arealutnyttelse – skape grunnlag for å tiltrekke seg arbeidsplasser
  • Bedre tjenester til innbyggerne
   • Effektivisering og lavere kostnader
   • Større kommune skaper grunnlag for en mer attraktiv kommune å jobbe i
    • Rekruttere annen kompetanse enn man har i dag
   • Større kommune gir større fagmiljøer
    • Kompetanseutvikling av egne medarbeidere
 • Ikke undervurder arbeidsomfanget og tiden det tar å slå sammen kommuner
  • Administrasjonen skal drifte de gamle kommunene samtidig som man bygger en ny kommune
 • Forventningsavklaring til ny kommune
  • Synliggjøre økonomisk ramme for summen av gamle kommuner og ny kommune
  • En stor kommune har større budsjett, men ikke større enn summen av de gamle
  • Mange har store forventninger og krav til bedre tjenestetilbud
  • Mange er skeptiske og kanskje motstandere av kommunesammenslåingen
 • Likeverdige kommuner?, ansatte? Folkevalgte? – det er innbyggerne som er likeverdige
 • Valg av prosjektleder og fremtidig rådmann i den nye kommunen
  • Har rådmennene i de gamle kommunene kompetanse og egenskaper til å lede arbeidet og bli rådmannen i den nye kommunen?
   • Fordeler med kandidater fra egne kommuner er at kandidaten har direkte kunnskap om en del av den nye kommunen, dvs. er kjent med området, administrasjon, folkevalgte, muligheter og rammebetingelser, men må sette seg inn i de andre kommunene som man skal slå seg sammen med
   • Det kan spekuleres i og skape uro om at interne kandidater vil favorisere sin gamle kommune
    • Utsetter man i så fall seg for å undergrave sin egen posisjon og sine muligheter til å skape den beste kommunen for innbyggerne?
  • Skal man velge en leder utenfra
   • Kandidaten må skaffe seg kunnskap om kommunene
   • Eksterne kan oppfattes som nøytrale til de gamle kommunene
 • Vi skal bygge en helt ny kommune
  • Husk at alle kommunene har løpende tjenester til innbyggerne
   • Innbyggerne er avhengig av kontinuitet i tilbudet
   • Mesteparten av pengene går til de store velferdstjenestene
   • Vi kan ikke starte på nytt med alt

Organisasjonsnummer – innbyggerne har ingen forhold til organisasjonsnummer
Ansvar i gammel og ny kommune

 • Ansvar i gammel kommune må følges opp selv om man får nytt arbeidsområde i ny kommune
 • Sikre at man ansetter rett kompetanse i driften av ny kommune
  • Kommunene har flere ansatte med samme eller tilsvarende stillingstittel og arbeidsområde
  • Kompetanse, erfaring, fleksibilitet, endringsvillighet må være grunnlaget for plassering av ansatte i ulike posisjoner
  • Viktig å sette organisasjonen slik at den blir
   • Faglig sterk
   • Robust
   • Gir utviklingsmuligheter for ansatte
  • Medarbeidere og kollegaer har forventninger og krav fremover og kunnskap/erfaring til personer fra tidligere
   • Personlig belastning om man blir oppfattet som å ha nådd sitt inkompetansenivå
 • Gamle kommuner skal driftes samtidig som ny kommune skal bygges
  • Lojalitet til arbeidet for ny kommune
  • Ulike referanserammer, benytte styrken i dette og finne løsninger sammen
  • Prioritering av arbeidet, hva er kritisk, hva må tas først, sette opp tidsfrister

Oversikt over tjenestetilbudet i de gamle kommunene

 • Skaffe oversikt over hvordan tjenestene utformes i de gamle kommunene
 • Er det ulik prioritering av tjenestetilbudet
 • Man kan ikke videreføre det dyreste tilbudet i hver kommune
  • Være tydelig på at innbyggere kan oppleve omprioriteringer
 • Eksempel på ulik timelønn på arbeidstiltak til funksjonshemmede i de gamle kommunene

Oversikt over avtaler, leieavtaler, driftsavtaler, tilskuddsavtaler i de gamle kommunene

Oversikt over it-systemer i de gamle kommunene

Oversikt over personalpolitiske retningslinjer og praktisering i de gamle kommunene

Oversikt over grunneiendommer, bygninger m.v. i de gamle kommunene

Oversikt over ansatte i de gamle kommunene

 • Hvem jobber hvor
  • Knytte budsjettert lønn og personer
 • Kompetanse
 • Stillingsbrøk
 • Avlønning
  • Hvordan rette opp i lønnsskjevheter

Er det felles kultur i de gamle kommunene

 • Hvilken fane marsjerer man under?
 • Hvilke verdier ligger til grunn?
 • Hvilke krav stiller man til ansatte?
  • Hvem bestemmer?
  • Bidrar alle i faglige problemløsninger på sitt fagområde?
  • Har man mål om å videreutvikle ansatte innenfor sine fagområder?
  • Hvor aktive er medarbeidere i å utvikle faget?
   • Skaper man passive medarbeidere?
   • Får stor betydning for arbeidet mot en ny kommune

Oversikt over økonomien i de gamle kommunene

 • Hva bidrar den enkelte kommune med i den nye kommunen?
  • Utarbeide skyggebudsjett basert på kommunenes vedtatte økonomiplan
 • Hvor driver man dyrt?
 • Hvor driver man billig?
 • Investeringsvolum og finansiering av investeringene, graden av egenfinansiering
 • Vedlikeholdssituasjonen, er vedlikeholdet prioritert like høyt? Etterslep?
  • Økning av vedlikeholdsbudsjettet, hvilke anlegg tas først (de som har størst vedlikeholdsetterslep)

Grensejustering

 • Verdifastsettelse
 • Ansatte som følger over i annen kommune
 • Pensjonsrettigheter, ulike pensjonskasser, overføre verdier, oppsatte rettigheter

Bankavtale for ny kommune

 • Benytter kommunene ulike banker som hovedbankforbindelse

Avtale om justeringsforpliktelse, merverdiavgift

Beslutninger ang. personalpolitiske retningslinjer, arbeidstidsordninger der kommunene har ulik praktisering før sammenslåingen (St.hansdagen, fleksitid, lunsj/hviletid)

Disponering av tilskuddene til kommunesammenslåingen – budsjett for fellesnemnda

 • Må regne med en betydelig utgift til ikt
 • Godtgjørelser til folkevalgte
 • Markering av ny kommune i de gamle kommunene
 • Midler som kan disponeres av prosjektleder/ny rådmann
  • Lik behandling av hva gamle kommuner dekker og hva som dekkes av midler til ny kommune
   • Overtidsgodtgjørelse for ekstraarbeid knyttet til ny kommune
   • Reiseutgifter til møter i forbindelse med ny kommune
   • Frikjøp av ansatte

Arbeid knyttet til økonomifunksjonen

Regnskapsavleggelse ved kommunesammenslåinger

Regnskapsavleggelse i gamle og nye kommuner

 • Siste regnskapsavleggelse i «gamle» kommuner
 • Gjennomføring av sammenslåingen
   • Åpningsbalanse
   • Nærmere om egenkapitalposter i åpningsbalansen
 • Første regnskapsavleggelse i «nye» kommuner
 • Andre problemstillinger
   • Pensjon og premieavvik
   • Arbeidsgiveravgift
   • Justering av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon

Forelesere:
Asbjørn O. Pedersen
er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med økonomistyring og styringsdata i små, mellomstore og store kommuner. Han er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og underviser ellers ved en rekke universitet og høgskoler.

Thor Fjellanger er tidligere økonomisjef og kemner i Sandefjord kommune. Han erfaring fra sammenslåingen mellom Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner.

Pris

Medlemmer:
Kurspris  kr. 2 880,-
(Kursavgift: kr. 2 250,-. Dagpakke, kr. 630,-) 

Ikke-medlemmer
Kurspris kr. 3 080,-(Kursavgift: kr. 2 450,-. Dagpakke, kr. 630,-)

Kurstid
3. juni 2019, kl. 10.00 – 15.30

Påmeldingsfrist
11. april 2019

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Bestillinger

Påmeldingen er stengt!