Innføring i kommuneregnskap

– Gardermoen 25. og 26. februar 2019


I dette kurset får du en grunnleggende innføring i kommuneregnskap.

Innhold:

Hovedprinsippene i det kommunale regnskapet

 • Forskjeller offentlig/privat sektor
 • Det rettslige grunnlaget for kommunale budsjetter og regnskapet
 • Hva er et finansielt orientert regnskap?
 • Budsjett kontra regnskap – budsjettbalansen
  • Brutto- eller nettobevilgning
  • Krav til økonomiplan og budsjett
  • Budsjetteringsgrunnlaget for frie inntekter
  • Hovedelementer i inntektssystemet
  • Deflatoren – et uttrykk for statens lønns- og priskompensasjon i kommuneopplegget
  • Utfordringer ved budsjettering av andre sentrale inntektsposter
  • Budsjettstyringo Resultatmåling – prinsipper og retningslinjer
  • Hva skal besparelsen måles mot? Økonomitekniske tolkninger og presiseringer
 • Drifts- og investeringsregnskapet
 • Handlingsregler

Hovedstrukturen i kommunenes budsjett- og regnskapssystem

 • Gjeldende bestemmelser om kommuneregnskapet
 • Presentasjon av illustrasjonseksempel
 • Det kommunale regnskapet som et arbeidskapitalregnskap
 • Funksjonsinndelingen i kommuneregnskapet

Kommunale regnskapsprinsipper

 • Arbeidskapitalprinsippet
 • Anordningsprinsippet
 • Brutto prinsippet
 • Forsiktighetsprinsippet
 • Beste estimat

Regnskapsrapporter

 • Driftsregnskapet
 • Investeringsregnskapet
 • Balansen
 • Budsjett- og regnskapsskjemaer
 • Økonomiske oversikter

Mer om investeringsregnskapet

 • Hva skal bokføres i investeringsregnskapet og til hvilket beløp?
 • Kommunens anledning til å ta opp lån
 • Lånefinansiering av investeringer
 • Statlige tilskudd
 • Inntekter fra salg av anleggsmidler

Balanseposter

 • Den kommunale balanseinndelingen
 • Nærmere om anleggsmidler og omløpsmidler
 • Nærmere om egenkapital, kortsiktig og langsiktig gjeld

Oversikt over fond

 • Ubundne fond
 • Bundne fond
 • Avsetning og bruk av fond
 • Regnskapsmessig overskudd/underskudd

Endringer i arbeidskapital

 • Hva er arbeidskapital
 • Hvordan kan man endre arbeidskapitalen?
 • Hvordan finne endring i arbeidskapitalen?
 • Hvordan finne likvidtetsendringen?

Spesielle emner

 • Spesielle posteringer
 • Avskrivinger og kapitalkostnader i kommunene
 • Avdrag
 • Utlån
 • Garantier
 • Finansforvaltning

Årsavslutningen

 • Ved regnskapsmessig overskudd
 • Ved regnskapsmessig underskudd
 • Avslutningen av investeringsregnskapet

KOSTRA

 • Bakgrunn og formål
 • Funksjonskontoplan
 • Artskontoplan
 • Obligatoriske avskrivninger
 • Kort om struktur og bruk av KOSTRA-artskontoplan
 • Regnskapsmessig bokføring i samsvar med KOSTRA-artskontoplan

Målgruppe
Nyansatte som jobber med regnskap og de som har liten bakgrunn med kommunalt regnskap

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med økonomistyring og styringsdata i små, mellomstore og store kommuner. Han er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og underviser ellers ved en rekke universitet og høgskoler.

Pris

Medlemmer:

Kurspris med overnatting kr. 5 420,-
(Kursavgift: kr. 2 950,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 210,-
(Kursavgift: kr. 2 950,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

Ikke-medlemmer

Kurspris med overnatting kr. 5 620,-
(Kursavgift: kr. 3 150,-. Overnatting med full pensjon, kr. 2 470,-)

Kurspris dagdeltakelse kr. 4 410,-
(Kursavgift: kr. 3 150,-. Dagpakker, kr. 1 260,-)

Kurstid
25. februar 2019, kl. 10.00 – 17.00
26. februar 2019, kl. 09.00 – 15.00

Påmeldingsfrist
7. januar 2019

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

NKK-godkjent regnskapsfører

NKK-godkjent regnskapsfører - 1 dag

Rull til toppen