Kurs:

Innføring i kommuneregnskap


Gardermoen 25. og 26. februar 2019


Gardermoen 8. og 9. oktober 2019

I dette kurset får du en grunnleggende innføring i kommuneregnskap.

Innhold:

Hovedprinsippene i det kommunale regnskapet

 • Forskjeller offentlig/privat sektor
 • Det rettslige grunnlaget for kommunale budsjetter og regnskapet
 • Hva er et finansielt orientert regnskap?
 • Budsjett kontra regnskap – budsjettbalansen
  • Brutto- eller nettobevilgning
  • Krav til økonomiplan og budsjett
  • Budsjetteringsgrunnlaget for frie inntekter
  • Hovedelementer i inntektssystemet
  • Deflatoren – et uttrykk for statens lønns- og priskompensasjon i kommuneopplegget
  • Utfordringer ved budsjettering av andre sentrale inntektsposter
  • Budsjettstyringo Resultatmåling – prinsipper og retningslinjer
  • Hva skal besparelsen måles mot? Økonomitekniske tolkninger og presiseringer
 • Drifts- og investeringsregnskapet
 • Handlingsregler

Hovedstrukturen i kommunenes budsjett- og regnskapssystem

 • Gjeldende bestemmelser om kommuneregnskapet
 • Presentasjon av illustrasjonseksempel
 • Det kommunale regnskapet som et arbeidskapitalregnskap
 • Funksjonsinndelingen i kommuneregnskapet

Kommunale regnskapsprinsipper

 • Arbeidskapitalprinsippet
 • Anordningsprinsippet
 • Brutto prinsippet
 • Forsiktighetsprinsippet
 • Beste estimat

Regnskapsrapporter

 • Driftsregnskapet
 • Investeringsregnskapet
 • Balansen
 • Budsjett- og regnskapsskjemaer
 • Økonomiske oversikter

Mer om investeringsregnskapet

 • Hva skal bokføres i investeringsregnskapet og til hvilket beløp?
 • Kommunens anledning til å ta opp lån
 • Lånefinansiering av investeringer
 • Statlige tilskudd
 • Inntekter fra salg av anleggsmidler

Balanseposter

 • Den kommunale balanseinndelingen
 • Nærmere om anleggsmidler og omløpsmidler
 • Nærmere om egenkapital, kortsiktig og langsiktig gjeld

Oversikt over fond

 • Ubundne fond
 • Bundne fond
 • Avsetning og bruk av fond
 • Regnskapsmessig overskudd/underskudd

Endringer i arbeidskapital

 • Hva er arbeidskapital
 • Hvordan kan man endre arbeidskapitalen?
 • Hvordan finne endring i arbeidskapitalen?
 • Hvordan finne likvidtetsendringen?

Spesielle emner

 • Spesielle posteringer
 • Avskrivinger og kapitalkostnader i kommunene
 • Avdrag
 • Utlån
 • Garantier
 • Finansforvaltning

Årsavslutningen

 • Ved regnskapsmessig overskudd
 • Ved regnskapsmessig underskudd
 • Avslutningen av investeringsregnskapet

KOSTRA

 • Bakgrunn og formål
 • Funksjonskontoplan
 • Artskontoplan
 • Obligatoriske avskrivninger
 • Kort om struktur og bruk av KOSTRA-artskontoplan
 • Regnskapsmessig bokføring i samsvar med KOSTRA-artskontoplan

Målgruppe
Nyansatte som jobber med regnskap og de som har liten bakgrunn med kommunalt regnskap

Foreleser:
Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med økonomistyring og styringsdata i små, mellomstore og store kommuner. Han er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og underviser ellers ved en rekke universitet og høgskoler.

Steder:

Klikk på aktuelt sted nedenfor for påmelding.

 

Gardermoen 25. og 26. februar 2019

Quality Airport Hotel Gardermoen


Klikk her for påmelding

Gardermoen 8. og 9. oktober 2019

Quality Airport Hotel Gardermoen


Klikk her for påmelding

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle