Logo til NKK
Aktuelt
  • Alle
  • Kommuneregnskap (126)
  • Merverdiavgift (36)
  • Skatt (26)
  • Aktuelt fra NKK (25)
15. juli 2022
Endringer i kommunale regnskapsstandarder

Styret i GKRS har fastsatt endringer i KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld og i veiledningen til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det er snakk om mindre endringer grunnet lovendringer og nyere tolkningsuttalelser fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Read More
10. juni 2022
Rundskriv H-3/22 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2023 

Departementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2023, jf. Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 3-6.

Read More
30. mai 2022
Nyhet - Finanshåndboka

Finanshåndboka er et oppslagsverket for deg som jobber med finans i en kommune, fylkeskommune eller et kommunalt foretak og som forholder deg til Kommuneloven. Boken finnes i trykt versjon og en elektronisk versjon på nettstedet finanshandboka.no. Den trykte versjonen er klar for utsendelse.

Read More
19. mai 2022
Oppdaterte notater GKRS

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har oppdatert 2 nye notater. Notatene omhandler Regnskapsmessig behandling av valuta og Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Read More
3. mai 2022
Regnskapsinfo 2/22

Pensjonsforpliktelse og arbeidsgiveravgift i kommuneregnskapet

KDD har i brev til Østre Viken kommunerevisjon IKS uttalt at dersom pensjonsmidler er større enn pensjonsforpliktelser skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift av mellomværende.

Read More
22. april 2022
Regnskapsinfo 1/22
  • Kommuneloven § 14-10 og § 14-18 - Beregning og belastning av minimumsavdrag
  • Inventar i flyktningeboliger
Read More
20. januar 2022
Kommuneloven § 14-15 - trygghetsalarmer

Kan man utgiftsføre trygghetsalarmer i investeringsregnskapet og lånefinansiere dette bare det er mange nok av dem?

Read More
15. desember 2021
Veileder til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2022 - endringer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert en oppdatert Veilederen til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2022

Read More
14. desember 2021
Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften (årsbudsjettet 2022 og årsregnskapet 2021)

Departementet har fastsatt endringer i budsjett- og regnskapsforskriften for kommunene og fylkeskommunene mv.

Read More

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle