KRS nr. 4 er gjort om til endelig kommunal regnskapsstandard

KRS nr. 4 er gjort om fra foreløpig til endelig kommunal regnskapsstandard med virkning fra regnskapsåret 2018. KRS nr. 4 ble første gang fastsatt som foreløpig standard i 2003 og ble revidert i 2009. Forslag til endringer i standarden var på høring sommer/høst 2016. GKRS har gått gjennom de innkomne høringsuttalelsene og konkludert med at standarden gjøres om til endelig standard.


Publisert: 9. mai 2017
Kategori:
0909.0505.17171717

Sammenlignet med den foreløpige standarden er det gjort enkelte omstruktureringer og omskrivninger, men det er i liten grad realitetsendringer i standarden. En veiledning til anvendelse av standarden er gitt i vedlegg. Som følge av endringene i KRS nr. 4 er det også gjort endringer i KRS nr. 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter.

Les standarden
Les veiledningen
Les oversendelsesbrevet


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle