/Kommunal Finanshåndbok

Krav ved børsnotering av egenkapital og gjeld

Notering av aksjer
En børsintroduksjon er en tidkrevende prosess og påbegynnes ofte 1–2 år før selve børssøknaden sendes. Selskapet vil gjerne engasjere et verdipapirforetak som tilrettelegger for børsintroduksjonen. Forhold som prising av aksjene, spredning av aksjene og en plan for markedsføringen blir avklart gjennom et tett samarbeid mellom selskapet og tilrettelegger.


Publisert: 0606.0202.15151515

Det er i hovedsak to grunner til at et selskap velger å børsnotere seg; for å få tilgang til kapital, og for å gjøre aksjene mer likvide – det vil si omsettbare i det åpne markedet. Mange investorer investerer dessuten kun i børsnoterte selskaper. Grunnen til det er blant annet at noterte selskaper er underlagt strengere krav enn andre, noe som gir investorene en større trygghet.

Børsnotering utvider selskapets investorbase og gir tilgang til kapital. Dermed kan en finansiere videre vekst, enten gjennom utvidelse av eksisterende virksomhet eller gjennom oppkjøp. Videre vil en børsnotering medføre en løpende prising av selskapets aksjer, noe som er positivt både for eksisterende aksjonærer og for eventuelle fremtidige oppkjøp med oppgjør i aksjer. Børsnoterte selskaper får vanligvis også mer fordelaktige betingelser i lånemarkedet.

Opptak til børsnotering er betinget av at selskapet utarbeider og offentliggjør et introduksjonsprospekt. Prospektet skal gi en relativt omfattende beskrivelse av selskapets virksomhet og markeder og av alle andre forhold som kan ha betydning for vurdering av aksjen som investeringsobjekt.

Allmenne aksjeselskap eller tilsvarende utenlandske selskaper kan notere aksjene enten på Oslo Børs eller på Oslo Axess.

Notering på Oslo Børs innebærer en fullt ut børsnotering i henhold til EU-krav, mens notering på Oslo Axess gir selskaper tilgang til en autorisert og fullt ut regulert markedsplass. Fulle børsforpliktelser pålegges noterte selskaper begge steder.

Oslo Børs er det naturlige målet for større selskaper med lang historikk og med en betydelig aksjonærbase. Selskaper her kan heller ikke befinne seg i en prekommersiell fase. Oslo Axess passer for selskaper som har mindre enn tre års historie, og ønsker kvalitetsstempelet og fordelene som følger med notering på en regulert markedsplass.

Den avgjørende forskjellen er selve vilkårene for notering, der Oslo Axess har noe lempeligere vilkår enn Oslo Børs.

Sparebanker og eventuelt andre gjensidige selskaper kan notere egenkapitalbevis på egen liste.

Vilkår for notering
Som utgangspunkt kan aksjer utstedt av allmennaksjeselskaper (ASA), eller tilsvarende utenlandske selskaper, bli notert dersom aksjene "antas å ha allmenn interesse og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning". Selskapets aksjer må dessuten være registrert i Verdipapirsentralen før notering kan finne sted. Oslo Børs vil også gjennomgå og vurdere selskapets generelle økonomiske situasjon.

I tillegg gjelder følgende krav:

vilkar_for_notering

Noteringsprosessen:
Den formelle prosessen for opptak til notering er beregnet til minimum 8 uker, men et selskap som ønsker børsnotering må påregne vesentlig lengre tid til sine egne interne forberedelser.

Noteringsprosessen består av ulike faser og kan beskrives som følger:

 • Prosessen igangsettes ved at en redegjørelse for hvordan selskapet tilfredsstiller vilkårene for notering oversendes fra selskap/finansiell rådgiver til administrasjonen ved Oslo Børs. Dette gjøres minimum 5 virkedager før det såkalte Innledende møtet.
 • Innledende møte med administrasjonen ved Oslo Børs avholdes minimum 15 virkedager før søknad leveres. Her presenteres selskapet, ledelse, styre og virksomhet samt den prosess som tenkes utført i forkant av notering, som f eks emisjon, spredningssalg eller nedsalg fra eksisterende eiere.
 • Søknad om notering leveres minimum 20 virkedager før det utvalgte Børsstyremøtet. Alle behandlede søknader vedlegges en anbefaling fra Børsens administrasjon før de endelig avgjøres av Børsens styre. Børsstyret møtes normalt én gang pr måned.
 • Ved godkjent søknad skal selskapet ha sin første noteringsdag innen 45 kalenderdager.

Avgifter (gjeldende fra og med 1. januar 2008):

avgifter

Notering av renteprodukter
Låntagere som ønsker å ha sine obligasjons- eller sertifikatlån notert i et organisert annenhåndsmarked, kan gjøre dette på markedsplassen for obligasjoner på Oslo Børs. Lånene noteres på forskjellige lister i henhold til hvem som utsteder lånet og også i henhold til det enkelte lånets egenskaper. I utgangspunktet har alle låntagere adgang til å søke sine lån notert ved Oslo Børs.

Det finnes konkrete krav til lån som søkes notert. De skal blant annet være;

 • registrert i et verdipapirregister
 • fullt innbetalt
 • fritt omsettelig
 • på minst 2 millioner kroner

Obligasjonslån
Forut for notering skal det utarbeides et prospekt som danner grunnlag for vurdering av om lånet er egnet for børsnotering. I denne vurderingen legges det vekt på presentasjonen av låntager samt bestemmelser i lånevilkårene som har betydning for likebehandling av långivere.

Et prospekt består normalt av et registreringsdokument som beskriver låntakeren og et verdipapirdokument som beskriver selve lånet. Det er spesifikke innholdskrav til de to dokumentene.

Sertifikatlån
Obligasjoner med løpetid på inntil 12 måneder kalles normalt sertifikatlån. Ved notering av slike lån er det mulig å få dispensasjon til å utarbeide et enklere noteringsdokument enn prospekt. Med en slik dispensasjon innvilget er det normalt tilstrekkelig å utarbeide en sertifikatlåneavtale med en godkjent tillitsmann for å notere et sertifikatlån.

Låntakere som ønsker å notere sine obligasjons- eller sertifikatlån i et organisert annenhåndsmarked, men som likevel ikke har behov for å notere på et regulert marked underlagt konsesjon iht. børsloven, kan gjøre dette på Oslo ABM.

Vilkår for notering:
For låntagere som allerede har verdipapirer notert ved Oslo Børs er det vanlig at det kun utarbeides et forenklet prospekt som i all hovedsak omhandler det spesifikke lånets vilkår. Nye låntagere som ønsker sine lån notert må utarbeide et mer utfyllende prospekt hvor låntager presenteres. Lånedokumentasjonen skal inneholde opplysninger som gir investorer grunnlag for å foreta en velfundert vurdering av låntager og en eventuell investering i obligasjons- eller sertifikatlånet. I tillegg skal obligasjonslån ha en tillitsmann (samme krav gjelder ikke for sertifikatlån med løpetid på mindre enn 12 måneder)

Noteringsprosessen:
Oslo Børs beregner om lag én uke på behandling av lånedokumentasjonen. Den formelle prosessen i forbindelse med notering er som følger:

 • Lånedokumentasjonen oversendes Oslo Børs, som oftest fra tilrettelegger for lånet
 • Oslo Børs gjennomgår dokumentasjonen og gir skriftlig melding om resultatet av kontrollen
 • Dokumentasjonen offentliggjøres og lånet søkes notert
 • Lånet kan tidligst tas opp til notering dagen etter innbetaling og søknad om notering må også foreligge én dag i forveien

Lånedokumentasjonen oversendes Oslo Børs slik at kontrollen av prospektet er avsluttet senest dagen før første tegningsdag når det dreier seg om et offentlig tilbud, mens tidspunktet for når Oslo Børs involveres vil variere for andre lån.

Priser:

 • Prospektavgift for obligasjoner: NOK 40.000
 • Årlig kursnoteringsavgift for obligasjoner: Minimum NOK 4.875 og maksimum NOK 42.000 (beregnes pr kvartal notert). Maksimum NOK 400.000 pr utsteder pr år
 • Registreringsavgift for sertifikater: Minimum NOK 500 - maksimum NOK 5.000 pr måned

Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle