/Kommunal Finanshåndbok

Kommunestyrets ansvar

Det følger av kommunelovens § 52 at det enkelte kommunestyre selv skal gi regler for finansforvaltningen. Kommunestyret kan således ikke delegere ansvaret for å fastsette finansreglementet til underordnet organ. Kommunestyret må derfor selv (som et minimum) ta stilling til krav til avkastning og hvor stor finansielle risiko kommunen skal påta seg (innenfor lovens rammer).


0606.0202.15151515
Publisert: 0606.0202.15151515

Kommunestyret har etter kommuneloven adgang til å delegere myndighet til annet folkevalgt organ. Delegasjonsadgangen vil imidlertid være avgrenset til saker hvor ikke kommunestyret selv er pålagt å fatte vedtak. Det ligger derfor til grunn at eventuell delegert myndighet i spørsmål om finansforvaltningen må utøves innenfor det fastsatte finansreglement.

Kommunestyrets adgang til å delegere myndighet til administrasjonssjefen er avgrenset til å gjelde saker som ikke er av prinsipiell betydning. Hva som regnes som saker av prinsipiell betydning vil være avhengig av avgjørelsens karakter, tidligere vedtak, instrukser eller praksis og konsekvenser for kommunen.

Kommunelovens § 76 angir at kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning. Det innebærer at kommunestyret har det øverste ansvaret for å føre tilsyn med at alle pålegg gjennom finansforskriften og alle punktene i finansreglementet etterleves.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle