Til innhold

Kommunesammenslåinger og justering av merverdiavgift - brev sendt til Finansdepartementet og finanskomiteen på Stortinget

Brevet sendt til Finansdepartementet og finanskomiteen på Stortinget:


Publisert: 2. juni 2017
Kategori:
0202.0606.17171717

Kommunesammenslåinger og justering av merverdiavgift
Skattedirektoratet ba Finansdepartement i et brev av 2. november 2016 om å vurdere om en kommunesammenslåing er en overdragelse i merverdiavgifts- og kompensasjonslovens forstand. Dersom Skattedirektoratets vurdering skulle vinne fram må kommuner som slår seg sammen ha rett eller plikt til å foreta justering av fradragsført eller kompensert merverdiavgift for ny- på- eller ombygging av eiendom som overdras til ny kommune ved sammenslåing. Dette vil føre til et betydelig merarbeid.

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det en endring av bestemmelsen om justering i kompensasjonsloven § 16 slik at det ikke skal justeres for kompensert merverdiavgift ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom ved kommunesammenslåinger.
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund ser det som svært positivt for kommunereformen at Regjeringen har foreslått en endring av bestemmelsen om justering i kompensasjonsloven § 16. Regjeringen har derimot ikke foreslått tilsvarende endringer i merverdiavgiftsloven. En vesentlig del av kommunenes tjenesteleveranser skjer innenfor merverdiavgiftsloven. Bl.a. er levering av vann til innbyggerne, transport og behandling av kloakk fra innbyggerne og innsamling og behandling av avfall innenfor merverdiavgiftslovens virkeområde. Dersom Regjeringen ikke endrer reglene om justering etter merverdiavgiftsloven, må kommuner som slår seg sammen inngå justeringsavtaler med tilhørende dokumentasjon av vannlednings- og kloakknettet som ligger nedgravd, pumpestasjoner, kloakkrenseanlegg, avfallshåndteringsanlegg m.v. for inntil 10 år gamle investeringer. Dette er et omfattende arbeid som innbyggerne ikke vil forstå er en følge av kommunesammenslåingen.

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund ber Regjeringen og Stortinget om å gjennomføre de samme endringene i reglene om justering i merverdiavgiftsloven som Regjeringen foreslår i merverdiavgiftskompensasjonsloven.


ANONNSØRER

chevron-down