Kommuneregnskap

Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning

Departementet har på bakgrunn av ny kommunelov (2018) fastsatt forskrift 18.11.2019 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommer. Departementets forklaringer til forskriften vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Den nye forskriften erstatter forskrift 2. februar 2001 nr. 144 om kommunale og fylkeskommunale garantier og forskrift 9. juni 2009 nr. 635 om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

Les mer »

Veileder til garanti- og finansforskriften

Departementet har utarbeidet en veileder til den nye garanti- og finansforskriften (forskrift 18. november 2019 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner).
Veilederen innholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Les mer »

Ny veileder til KOSTRA-forskriften

Departementet har utarbeidet en veileder til den nye KOSTRA-forskriften (forskrift 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. og interkommunale selskaper (IKS)).

Veilederen inneholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Les mer »

Forespørsel om frister i forbindelse med merverdiavgiftskompensasjon for kommunene

Norges kommunerevisorforbund har på vegne av NKRF, KS og NKK sendte en forespørsel til Finansdepartementet om friser i forbindelse med merverdiavgiftkomensasjon for kommunene. Til Finansdepartementet. Tiltakene som er satt i verk som følge av spredningen av Covid-19 fører til at arbeidet i kommunene påvirkes. Dette gjelder også kommunenes revisorer. Blant annet gjelder dette muligheten for

Les mer »
Rull til toppen