Kommunalbankens pris – Årets Kommunaløkonom 2015

Veldig overrasket
Faglig grundig. Dyktig. Solid innsikt og oversikt. Det er det tidligere økonomisjef, og nå spesialrådgiver for rådmannen i Hå kommune, Harald Berglie, omtales med. Forleden ble han æret for sitt arbeide med å bli tildelt «Kommunalbankens pris – Årets Kommunaløkonom 2015» på regnskapskonferansen på Gardermoen.

Publisert:

Aktuelt fra NKK

Kommunalbankens pris – Årets Kommunaløkonom 2015
Fra venstre: Gerd-Signe Vigebo fra NKK, Svein Henry Berdal fra NKK, Lars Strøm Prestvik fra Kommunalbanken og vinneren av Kommunalbankens pris – Årets Kommunaløkonom 2015, Harald Berglie. Foto: Geir-Ove Hauge

Hva føler du akkurat nå?
Jeg føler meg veldig overrasket og nærmest overveldet over å bli tildelt en slik pris! Jeg er svært takknemlig overfor de som har foreslått meg og de som har støttet mitt kandidatur.

Hva betyr denne prisen for deg personlig?
Det er jo svært kjekt å få en faglig annerkjennelse for den jobben som er gjort. At prisen deles ut av mine “kollegaer” i NKK og Kommunalbanken, gjør at jeg setter prisen svært høyt.
Prisen er en inspirasjon til å stå på!
Hå kommunens resultater innen økonomi omtales positivt. Æren for de resultatene skal mange ha; en felles kultur basert på langsiktighet og nøkternhet, er godt samarbeid mellom politisk miljø og administrasjonen, og et godt samarbeid internt i kommuneorganisasjonen. Jeg håper prisen vil inspirere oss til å videreutvikle denne kulturen.

Hva vil du bruke stipendet til?
Bruke pengene??
I tråd med Hå kommunens politikk for uventede inntekter vil jeg nok sette pengene på “disposisjonsfond” og tenke meg godt om før jeg bruker dem…
“Men – uavhengig av finansieringsform – skal prisen markeres med familien. Uten dens forståelse, ville det ikke vært mulig å ha prioritert jobben så høyt!”

Om kandidaten:

Uttalelse fra rådmannen i Hå kommune:
«Hå kommune har i mange år hatt ord på seg for å ha en sunn og god økonomi.
Kommuneøkonomi er et lagarbeid og i Hå kommune har vi visjonen, me løfter i lag. Det er mange som har vært med å løfte i lag slik at Hå kommune over flere år har levert gode økonomiske resultat.
Til tross for det, hovedæren for de gode resultatene skal Harald Berglie ha som økonomisjef.
Gjennom mange år som økonomisjef har Berglie med sin faglige grundighet opparbeidet seg en stor tillit hos politikere og administrasjon. Berglie har med den nevnte grundigheten en imponerende oversikt i tillegg til detaljkunnskap om organisasjonen. Dette har gjort at økonomi og budsjettarbeidet har blitt styrt gjennom et godt samarbeid mellom politikk og administrasjon, gjennom «sunt bondevett». Det er en hedersbetegnelse å styre etter sunt bondevett.
Jeg er stolt av at Hå kommune har hatt en så dyktig økonomisjef i så mange år og som nå i en alder av snart 68 år jobber som spesialrådgiver for meg som rådmann.
Noen av hovedoppgavene hans er ulike utredningsoppgaver, eierskapsstrategi og kommunereform i eventuelt nye Jæren kommune. Berglie sin kompetanse har vært, og er fortsatt, svært viktig for meg som rådmann og Hå kommune. Harald Berglie har vært en dyktig økonomisjef i mange år og fortjener derfor hedersbetegnelsen, årets kommunaløkonom.»

Kommentarer fra Fylkesmannen i Rogaland:
Svært bra forslag! Harald har solid innsikt og oversikt, han kan spørjast om det meste og har heile historikken bak alle ordningar.
Han er alltid «på hogget» og passar på kommunens og kommunanes interesser og har gitt fleire innspel som har gitt grunnlag for oss til å gå vidare til sentrale styresmakter. (Det er viktig at kommunane ikkje utan vidare svelgjer alt som kjem frå sentralt hald).
Kan her m.a. nemna at han har vore av dei aktive med å retta søkjelyset på premieavviket.
Og ikkje minst, Hå er eit økonomisk mønsterbruk.

Uttalelse fra Rogaland revisjon:
Så kjekt at Harald får honnør for sitt mangeårige og gode arbeid for kommunene. Fra revisjonens side vil jeg trekke frem hans faglige engasjement, dyktighet og evne til å tenke praktisk slik at en også får til gode og rasjonelle løsninger i praksis. Hans innsikt i teori/evne til å sette seg inn i nye områder og kunnskap om kommunesektoren har også vist at han har «nese» eller magefølelse for å fange opp uheldige forhold og rette på dem enten det nå gjelder medlemstall i den katolske kirke eller sosiale boliger, men og i anledning hans arbeid i adm.eiergruppe hvor han gjentatte gnager har tatt opp faglige diskusjoner om hvordan en for eksempel gjør det i IVAR mot kommunene. Hå har også egne KF som han tilsvarende er engasjert i. Han utviser stor grad av god risikovurdering og godt skjønn i sitt arbeid. Han reflekterer godt over samfunnsansvar og gode løsninger og ser ikke kun etter kortsiktige gevinster for egen kommune men tar ansvar for fellesskapet. Han har jo og en meget lang og god og solid erfaring med håndtering av kommunens økonomi ot det politiske nivå – hvor han har høstet stor anseelse og troverdighet i sitt arbeid. I sitt arbeid har han også vist at han ivaretar generasjonsprinsippet i sin håndtering av kommunens økonomi. Tilslutt vil jeg og føye til at han er en likendes kar, nyter god respekt og anseelse for sitt arbeid blant sine og blant våre medarbeidere, etter som vi oppfatter det. Omtenksom og sympatisk men ikke redd for å reise spørsmål.
Fagutvalget er enstemmig i å innstille Harald Bergle til prisen Årets kommunaløkonom. Dette er også tatt opp med Kommunalbanken, og de har gitt sin tilslutning til avgjørelsen.