Til innhold

Kommunalbankens pris – Årets Kommunaløkonom 2013

Glede. Det er et dekkende ord for hva Terje Fjellvang følte da han mottok Kommunalbankens pris – Årets Kommunaløkonom 2013 under regnskapskonferansen på Gardermoen forleden.
Hva tenkte du da ditt navn ble lest opp?
Jeg er selvsagt svært overrasket over å få prisen.


Publisert: 25. november 2013
Kategori:
2525.1111.13131313

Hva føler du akkurat nå?
Glede. Det er veldig moro å få prisen med tanke på at det opplagt er mange gode kandidater. Listen over tidligere mottakere av prisen er jo veldig sterk.

Hva betyr denne prisen for deg personlig?
Det er en stor ære å få prisen. Jeg leder en økonomisektor med mange dyktige medarbeidere og må dele denne æren med dem. Jeg har f.eks en regnskapssjef (Arne Henrik Lukashaugen) som år etter år leverer et regnskap innenfor fristen og med blank revisjonsberetning.

Med et så generøst stipend gir det også muligheten til å øke kompetansen. Jeg har siden jeg begynte å jobbe jevnlig fylt på med etter- og videreutdanning. Nytteverdien av studier er også større når man har jobbet noen år.

Hva vil du bruke stipendet til?
Jeg har ikke fått tenkt så mye over det ennå, men ser umiddelbart for meg to områder som jeg ønsker å prioritere fremover i forhold til å øke kompetansen. Det er anvendelse av styringsinformasjon i kommunen og kommunalt eierskap.

Kristiansand kommune har ledervervet i ASSS-samarbeidet de neste 2 år og her er det et interessant utviklingsarbeid på gang. Vi er opptatt av hva vi får igjen for pengene og vektlegger å måle hva kommunene produserer av tjenester i form av volum og kvalitet. Mer detaljerte produksjonsindikatorer enn det TBU bruker. Her gjør KS (Trond Hjelmevik Hansen) som er kommunens partner i samarbeidet, en glimrende jobb. ASSS samarbeidet har fokus på styringsinformasjon og er også en betydelig læringsarena for de deltagende kommunene og KS. Dette kunne jeg ha snakket mye om ......

Kommunen har mye å hente på et mer bevisst og aktivt eierskap. Hva er grunnlaget for den organisering man har valgt? Er den hensiktsmessig? Hvordan fungerer kommunikasjonen mellom selskap og eier? Er det laget en forutsigbar og balansert utbyttepolitikk? Dette er noen av de viktigste spørsmålene vi bør stille oss som eiere. Vi har startet dette arbeidet, men det er helt klart mye å hente på å være en bevisst og krevende eier. Det er antagelig dette feltet jeg ser for meg å øke kompetansen på ved bruk av stipendet.

arets kommunalokonom 2012

Bilde: I regi av Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) feiret kommuneøkonomene seg selv mandag kveld. Terje Fjellvang ble kårets til Årets kommunaløkonom, her sammen med Alex Rosén. Bak fra venstre Torger M. Jonasen fra Kommunalbanken, Gerd Signe Vigebo og Ole Rødal begge fra NKK. Foto: Geir-Ove Hauge.

Om kandidaten
Terje Fjellvang er 50 år, og har master i offentlig administrasjon. Han har vært ansatt i Kristiansand kommune siden 1989. Etter flere år som økonomikonsulent og økonomirådgiver i rådmannens stab, fikk han tittel som økonomidirektør i 2007. Han er nå leder for økonomisektoren, og har ansvar for 3 enheter; Kemnerkontoret, Regnskaps- og lønnstjenesten og Økonomienheten inkl. innkjøp.
Terje har vært med på å videreutvikle ASSS samarbeidet. ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner, og er et samarbeid mellom de 10 største kommunene i landet. Hovedfokus for samarbeidet er utvikling og analyse av styringsdata på aggregert nivå, og det fungerer som en arena for samhandling med KS, bla.a for å øke påvirkning i forkant av statlige reformer.
For tiden har Kristiansand lederskapet i programkomiteen, og Terje er leder. Terje har i alle år lagt ned en formidabel innstas i samarbeidet, og det har bidratt til bedre kvalitet på KOSTRA rapporteringen, og at sammenligningsgrunnlaget har blitt mye mer korrekt og dermed kan bidra til reelle ressursfordelingsdiskusjoner både i Kristiansand og i de andre kommunene.
Terje er en ettertraktet foredragsholder internt i Kristiansand, men blir også brukt av fylkesmannen og KS i ulike sammenhenger. På Kommuneøkonomikonferansen i 2013 var han bl.a. med i paneldebatten der temaet var hva kommuneproposisjonen betyr for vår kommune.
Kristiansand revisjonsdistrikt IKS og Fylkesmannen i Vest-Agder sier begge at regnskaps- og budsjettdokumenter fra Kristiansand kommune kommer i tide og er av innholdsmessig god kvalitet. Begge instanser bekrefter at Terje holder en høy faglig standard og at han har en oversikt over fagfeltet som få følger han på. Samtidig er han åpen på hva han ikke kan, og er lett å forholde seg til. Terje er veldig punktlig og korrekt i sitt arbeid, og jobben han gjør bærer preg av orden og nøyaktighet. Revisjonen fremhever at Terje alltid er lydhør overfor omgivelsene, og at han spiller andre gode. Han er en usedvanlig god pedagog, og formidler kompliserte ting på en god og forståelig måte. Noe som er positivt både i forhold til politikere, andre i administrasjonen, og i møte med andre kommuner og omgivelser.
Det som har foreslått han som kandidat til denne prisen vektlegger hans faglige dyktighet og store engasjement både innen egen kommune, og ellers i offentlig sektor. De karakteriserer han som en person som er flink til å fremheve og motivere sine ansatte, samt spille på lag og løse utfordrende oppgaver sammen med andre. Han får det beste ut av sine ansatte, og at han har usedvanlig god oversikt og innsikt som påvirker kommunen. De omliggende kommunene nyter også godt av Terjes kunnskap og kompetanse.


ANONNSØRER

chevron-down