Høyesterettsdom - Torneby Sameie - spørsmål om kompensasjon

Høyesterett har avsagt dom i en sak hvor åtte foreldre til psykisk utviklingshemmede ungdommer, i samarbeid med kommunen, bygde et bygg med tilpassede leiligheter for sine barn. Dette ble organisert som et bosameie hvor den enkelte eide sin egen seksjon.


Publisert: 18. februar 2013
Kategori:
1818.0202.13131313

Det ble søkt kompensasjon for merverdiavgift i medhold av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c som gir private virksomheter innen lovpålagt helse- og omsorgstjenester rett på kompensasjon.

Høyesterett fant at omstendighetene i saken her ikke ga rett på momskompensasjon. Kompensasjonsloven kom for å sikre likeverdige konkurranseforhold mellom private virksomheter som konkurrerer med kommunal egenproduksjon. Det var ikke noe holdepunkt for at lovgiver hadde tenkt seg at kompensasjonsordningen også gjelder ved egenanskaffelser. At ordningen er finansiert ved trekk i rammetilskudd til kommunesektoren var også et moment i avgjørelsen.

Dommen finner du her


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle