Høringsutkast til endringer i KRS nr. 4 Avgrensningen mellom drifts- og investeringsregnskapet

GKRS har foretatt en gjennomgang av KRS nr. 4 – Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet og sender med dette forslag til endringer på høring. På bakgrunn av høringen vil GKRS vurdere om KRS nr. 4 skal gjøres om til endelig standard.


Publisert: 21. juni 2016
Kategori:
2121.0606.16161616

Gjeldende KRS nr. 4 ble fastsatt som foreløpig standard i desember 2009. Forslaget til endringer innebærer en omstrukturering og delvis omskrivning av standarden. Det er i liten grad gjort realitetsendringer i standarden, men det gjort flere presiseringer. I vedlegg til standarden er det tatt inn en veiledning i hvordan standarden skal forstås og anvendes.

Høringsfrist er 5. oktober 2016.

Les høringsutkastet her
Les veiledningen her
Les høringsbrevet her


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle