Høring - forslag om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet

NKKs høringssvar:

Vi viser til høringsbrev av 8.1.2013.


Publisert: 13. februar 2013
Kategori:
1313.0202.13131313

NKK er enig i departementets vurderinger og forslag til nye, likelydende, bestemmelser i ligningsloven § 6-2 (nytt nr. 2) og merverdiavgiftsloven § 16-2 (nytt tredje ledd) som lyder: «Advokater plikter, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, etter krav fra ligningsmyndighetene å gi opplysninger om innskudd og gjeld, pengeoverføringer, deposita og andre mellomværender på deres konto tilhørende skattyter. Opplysningsplikten omfatter også opplysninger om underbilag og annen dokumentasjon til pengeoverføringer, herunder hvem som er parter i overføringene. Plikten til å gi opplysninger gjelder også for andre som har lovbestemt taushetsplikt om opplysningene nevnt foran.»

NKK ser at det ikke er foreslått en tilvarende bestemmelse i skattebetalingsloven, selv om de samme vurderingene tilsier en tilsvarende endring. NKK foreslår derfor en likelydende bestemmelse i skattebetalingslovens bestemmelser om tredjemanns opplysningsplikt ved arbeidsgiverkontroll i § 5-14 som nytt fjerde ledd og at nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd. En slik bestemmelse vil være til hjelp for kontroll og fastsetting av skattetrekk og arbeidsavgift.

Les høringsnotatet fra Finansdepartementet Les høringsnotatet fra Finansdepartementet


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle