Til innhold

Forlenget oppgavefrist for tredje periode i merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommuner, fylkeskommuner mv.

NKK har lenge jobbet for å endre oppgavefristen for tredje periode i merverdiavgiftskompensasjonsordningen. I statsbudsjettet for 2014 er fristen utsatt fra 20. august til 31. august.


Publisert: 3. januar 2014
Kategori:
0303.0101.14141414

Endringen innebærer en samordning av oppgavefristen for tredje periode i den generelle kompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner mv. og merverdiavgiftslovens oppgavefrist for tredje termin, jf. merverdiavgiftsloven § 15-8 første ledd annet punktum. Samordningen vil, foruten å lette ferieavviklingen i kommunene og for revisorene, bidra til et mer enhetlig regelverk. Endringen vil ikke ha noen nevneverdige administrative konsekvenser for avgiftsmyndighetene. For kommunene vil fristforlengelsen kunne medføre en liten utsettelse av utbetalinger, noe som igjen vil innebære en økt renteinntekt for staten. Eventuelle endringer i renteinntekter antas imidlertid å være svært begrenset. Det vises til endring i kompensasjonsloven § 7 første ledd annet punktum.

Endringen trer i kraft 1. januar 2014.


ANONNSØRER

chevron-down