Forespørsel om frister i forbindelse med merverdiavgiftskompensasjon for kommunene

Norges kommunerevisorforbund har på vegne av NKRF, KS og NKK sendte en forespørsel til Finansdepartementet om friser i forbindelse med merverdiavgiftkomensasjon for kommunene.


Publisert: 26. mars 2020
Kategori:
2626.0303.20202020

Brevet som er sendt til Finansdepartementet følger under:

Tiltakene som er satt i verk som følge av spredningen av Covid-19 fører til at arbeidet i kommunene påvirkes. Dette gjelder også kommunenes revisorer. Blant annet gjelder dette muligheten for kommunene til å overholde fristen for innsending av skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon etter skatteforvaltningsloven § 8-7 og revisors attestasjon av denne.

Fristen for første termin 2020 er 14.4.2020, og den kan være vanskelig å overholde, både for kommunene og for kommunenes revisorer. Vi ber derfor om en utvidelse av denne fristen i lys av den situasjonen vi er i nå.

For kommuner og fylkeskommuner er foreldelsesfristen sammenfallende med fristen for å sende inn skattemelding for neste periode, jf. merverdiavgiftskompensasjonsloven § 10 annet ledd. En forlengelse av foreldelsesfristen kan være et bidrag til å avhjelpe kommunenes arbeidspress i denne perioden, ved at kravet til ajourhold reduseres. Vi ber derfor om at også foreldelsesfristen for krav om merverdiavgiftskompensasjon utsettes.

For å unngå likviditetsproblemer i kommunene, ber vi om at de krav som faktisk fremmes blir utbetalt til kommunene fortløpende.

Norges Kommunerevisorforbund har sendt en lignende henvendelse til Skatteetaten.

Vennlig hilsen

Norges Kommunerevisorforbund
Rune Tokle
daglig leder

KS
Rune Bye
avdelingsdirektør

NKK
Asbjørn O. Pedersen
generalsekretær


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle