Forespørsel om frister i forbindelse med merverdiavgiftskompensasjon for kommunene

Norges kommunerevisorforbund har på vegne av NKRF, KS og NKK sendte en forespørsel til Finansdepartementet om friser i forbindelse med merverdiavgiftkomensasjon for kommunene.

Til Finansdepartementet.

Tiltakene som er satt i verk som følge av spredningen av Covid-19 fører til at arbeidet i kommunene påvirkes. Dette gjelder også kommunenes revisorer. Blant annet gjelder dette muligheten for kommunene til å overholde fristen for innsending av skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon etter skatteforvaltningsloven § 8-7 og revisors attestasjon av denne.

Fristen for første termin 2020 er 14.4.2020, og den kan være vanskelig å overholde, både for kommunene og for kommunenes revisorer. Vi ber derfor om en utvidelse av denne fristen i lys av den situasjonen vi er i nå.

For kommuner og fylkeskommuner er foreldelsesfristen sammenfallende med fristen for å sende inn skattemelding for neste periode, jf. merverdiavgiftskompensasjonsloven § 10 annet ledd. En forlengelse av foreldelsesfristen kan være et bidrag til å avhjelpe kommunenes arbeidspress i denne perioden, ved at kravet til ajourhold reduseres. Vi ber derfor om at også foreldelsesfristen for krav om merverdiavgiftskompensasjon utsettes.

For å unngå likviditetsproblemer i kommunene, ber vi om at de krav som faktisk fremmes blir utbetalt til kommunene fortløpende.

Norges Kommunerevisorforbund har sendt en lignende henvendelse til Skatteetaten.

Vennlig hilsen

Norges Kommunerevisorforbund                       KS                                              NKK
Rune Tokle                                                              Rune Bye                                   Asbjørn O. Pedersen
daglig leder                                                             avdelingsdirektør                     generalsekretær

Rull til toppen