Aktører

Finansmarkedene-avkastning og risiko

Finansielle instrumenter og produkter

Forvaltning av langsiktige finansielle aktive

Forvaltning av kortsiktig likviditetsoverskudd

Kommunal sektor og finansforvaltning

Langsiktig finansieringsbehov-gjeldsforvaltning

Porteføljeteori

Risiko i kommunens finansforvaltning

Rapportering og kvalitetssikring

Utøvere

Kredittilsynet hadde i 2008 tilsyn med følgende aktører som er direkte involvert i finansmarkedene:


Banker og finansinstitusjoner
- 121 sparebanker
- 18 forretningsbanker
- 13 filialer av norske banker og andre kredittinstitusjoner i utlandet
- 46 utenlandske bankers og kredittinstitusjoners filialer i Norge
- 46 finansieringsselskaper
- 3 e-pengeforetak

Markedsandel for finansgrupper i Norge pr. 31.12.2008 - fordelt på bransjer

markedsandel_for_finansgrupper

Skadeforsikring, livsforsikring og pensjon

- 11 livsforsikringsselskaper
- 45 skadeforsikringsselskaper
- 13 lokale sjøtrygdelag
- 20 lokale brannkasser
- 44 filialer av utenlandske forsikringsselskap
- 103 forsikringsformidlerforetak
- 81 private pensjonskasser
- 30 kommunale pensjonskasser
- 15 pensjonsfond

Verdipapirselskaper
- 154 verdipapirforetak
- 13 filialer av utenlandske verdipapirforetak
- 22 forvaltningsselskaper for verdipapirfond
- 3 oppgjørssentraler
- Verdipapirsentralen (VPS)
- 5 regulerte markeder, inklusive børser

Verdipapirforetakene vil ha konsesjon til å kunne utføre en eller flere av følgende investeringstjenester (verdipapirhandellovens §2.1):

1. Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2,
2. Utførelse av ordre på vegne av kunde,
3. Omsetning av finansielle instrumenter for egen regning,
4. Aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt,
5. Investeringsrådgivning som definert i § 2-4 første ledd,
6. Plassering av offentlige tilbud som nevnt i kapittel 7, plassering av emisjoner, samt garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller tilbud om kjøp av finansielle instrumenter,
7. Drift av multilateral handelsfasilitet som definert i § 2-3 fjerde ledd.

I tillegg vil de kunne ha tillatelse til å utføre en eller flere av følgende tilknyttede tjenester:
1. Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter,
2. Kredittgivning,
3. Rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak,
4. Tjenester i tilknytning til valutavirksomhet når dette skjer i forbindelse med ytelse av investeringstjenester som definert i første ledd,
5. Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter,
6. Tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti,
7. Tjenester i tilknytning til underliggende til varederivater og derivater som definert i § 2-2 femte ledd nr. 5, når disse tjenestene har sammenheng med investeringstjenester eller tilknyttede tjenester som nevnt i bestemmelsen her.


Tilbake til forsiden


Andre artikler

Aksjeanalyse

Administrasjonssjefens ansvar

Økonomiske opplysninger som bør inngå i konkurransegrunnlag

Overordnete rammer

Utøvere

hello world!

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle