Aktører

Finansmarkedene-avkastning og risiko

Finansielle instrumenter og produkter

Forvaltning av langsiktige finansielle aktive

Forvaltning av kortsiktig likviditetsoverskudd

Kommunal sektor og finansforvaltning

Langsiktig finansieringsbehov-gjeldsforvaltning

Porteføljeteori

Risiko i kommunens finansforvaltning

Rapportering og kvalitetssikring

Administrasjonssjefens ansvar

Administrasjonssjefen forestår (etter vedtak om delegasjon) den løpende finansforvaltningen på vegne av kommunestyret, innenfor det finansreglement kommunestyret har vedtatt. Det tilligger også administrasjonssjefen er selvstendig plikt til å vurdere om saker (her innenfor finansområdet) er å anse som prinsipielle, og eventuelt å legge frem saker av prinsipiell betydning for kommunestyret.


Gjennom kommunelovens § 23, nr. 2 pålegges administrasjonssjefen å påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Kommunelovens pålegger også administrasjonssjefen et ansvar for å etablere et betryggende system for internkontroll. Så også for finansforvaltningen hvor det er naturlig at rutinene som utarbeides er tilpasset forvaltningens kompleksitet.

Det ligger til grunn at administrasjonssjefen gjennom finansreglementet, bør ha klare fullmakter fra kommunestyret til å forestå og kontrollere den løpende finansforvaltning på en mest mulig effektiv måte.


Andre artikler

Aksjeanalyse

Administrasjonssjefens ansvar

Økonomiske opplysninger som bør inngå i konkurransegrunnlag

Overordnete rammer

Utøvere

hello world!

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle