Finansdepartementet med uttalelse om MVA kompensasjon for Stavanger Konserthus

Finansdepartementet har i et brev av 10. juni 2013 vedrørende Stavanger Konserthus uttalt at virksomheten delvis driver økonomisk virksomhet i konkurranse med andre, og derfor må tilbakebetale deler av tidligere utbetalt MVA kompensasjon.

Publisert:

Skrevet av:

Cecilie Dyrnes, advokat (H), Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Merverdiavgift

Dette er den første enkeltsaken som Finansdepartementet publiserer om dette emnet, der EØS-avtalens forbud mot ulovlig statsstøtte står sentralt. Finansdepartementet har siden 2008 sittet på saken og har nå endelig kommet med sin vurdering. Problemstillingen er om Stavanger Konserthus IKS driver såkalt økonomisk aktivitet i konkurranse med andre etter kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4 ved å oppkreve vederlag for adgang til konserter o.l. Finansdepartementet har i sitt arbeid med saken samarbeidet både med Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Kulturdepartementet og Regjeringsadvokaten.

Konklusjonen er ikke overraskende. Departementet sier det ikke er tvilsomt at det her dreier seg om økonomisk aktivitet, selv om det ikke drives med profitt for øyet. Videre uttaler departementet at det må foretas separate vurderinger av aktivitetene: «Etter departementets syn kan det ikke være avgjørende at tilbudet i konserthuset samlet sett vil være av en slik størrelse at det vanskelig lar seg sammenligne med tilbudet fra andre aktører. De enkelte aktivitetene må som nevnt i utgangspunktet vurderes separat.»

Departementet understreker at de ikke med bindende virkning kan avklare retten til kompensasjon, men at de har foretatt en overordnet vurdering av de rettslige spørsmål. Det vil dermed være Skatt vest som håndterer denne saken videre.