Feiing og tilsyn med fyringsanlegg – sot i avgiftspipa?

Artikkelen er oppdatert 1. mars 2024. Endringer er markert med rød tekst.

Skattedirektoratet har nylig fastholdt sitt syn på at gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg (tilsynsgebyr) er offentlig myndighetsutøvelse. Fakturering av gebyret skal derfor være uten merverdiavgift.

Denne lovtolkningen har betydning for en kommunes avgiftshåndtering både ved fakturering av gebyret, og for kostnadene til slik virksomhet.

Publisert:

Skrevet av:

Ola Fredriksen, Advokatfirmaet Fredriksen AS
Merverdiavgift

Kort om historikken
Skattemyndighetene har i en årrekke tolket merverdiavgiftsloven slik at tilsynsgebyr er avgiftspliktig omsetning. Da Skattedirektoratet publiserte MVA-håndboka på skatteetatens nettside i mars 2023 ga det for første gang uttrykk for at gebyr for feiing er offentlig myndighetsutøvelse, og derfor unntatt fra avgiftsplikt.

Det fremgår ikke av MVA-håndboka, men rundt april 2023 fortalte Skattedirektoratet til bl.a. NKK at lovtolkningen skulle vurderes på nytt, og at kommuner kunne videreføre tidligere praksis med å avgiftsberegne tilsynsgebyr.

Skattedirektoratet publiserte en ny uttalelse om feiing den 13. februar i år. Som i mars i fjor, er standpunktet til Skattedirektoratet at tilsynsgebyret er betaling for offentlig myndighetsutøvelse. En kommune og/eller et IKS som krever gebyr for feiing og tilsyn skal altså ikke beregne merverdiavgift.

Hva sier uttalelsen ingenting om?
I uttalelsen står det ingenting om hvordan kommuner skal forholde seg til avgiftsrapporteringen for perioden mars 2023-februar 2024. Ei heller for tidligere år. Dette praktiske spørsmålet må løses etter de alminnelige reglene i merverdiavgiftsloven og skatteforvaltningsloven.

Regelen i merverdiavgiftsloven er at en kommune skal betale feilaktig oppkrevd merverdiavgift til staten så fremt ikke feilen rettes overfor kjøperen. Videre inneholder skatteforvaltningsloven en regel om at kommuner har rett og plikt til å korrigere de 3 siste årenes avgiftsoppgjør.

Uttalelsen sier heller ingenting om hvilken konsekvens lovtolkningen har for kommunens kostnader på dette området. Det er imidlertid sagt i MVA-håndboka fra 2023 at kostnader til virksomhet i form av offentlig myndighetsutøvelse ikke gir fradragsrett. I stedet kan kommunen kreve momskomp.

Når må – eller måtte – kommunen legge om praksis?
Dette er et spørsmål som må vurderes konkret fra kommune til kommune, bl.a. avhengig av om kommunen endret praksis allerede da Skattedirektoratet publisert sitt nye syn på lovtolkningen i mars 2023.

I lys av at den siste uttalelsen ble publisert 13. februar i år, vil skattemyndighetene trolig forvente at kommuner fakturerer gebyr uten merverdiavgift fra og med 1. eller 2. termin 2024.

Det vi litt upresist kan kalle virkningstidspunktet for Skattedirektoratets lovtolkning, vil påvirkes av om kommunen har fakturert tilsynsgebyr for 2024, og når faktura er utstedt. Hvis tilsynsgebyret f.eks. faktureres 1. april 2024 må faktura være uten merverdiavgift, og kommunen kan ikke kreve fradrag for kostnader til feie- og tilsynsvirksomhet. I stedet kan kommunen kreve momskomp.

NKK har i etterkant av at denne artikkelen ble publisert mottatt informasjon fra Skattedirektoratet hvor Skattedirektoratet gir uttrykk for at det ikke er grunn til å endre kommuners fradragsføring av kostnader (til bruk i feievirksomhet) for tidligere år. Skattedirektoratet har samtidig presisert at kostnader til feie- og tilsynsvirksomhet ikke er fradragsberettiget, men at kommunene vil ha rett til momskomp.

En kommune som eventuelt fortsetter å avgiftsberegne tilsynsgebyret, og fortsetter å kreve fradrag for kostnader, vil kunne risikere at retten til momskomp bli foreldet. Et slikt scenario bør selvsagt unngås.

Et annet aspekt det er viktig å være oppmerksom på er at fremtidig fakturering av tilsynsgebyret med merverdiavgift kan innebære at kommunen blir møtt med tilbakebetalingskrav fra innbyggerne.