Feiing og tilsyn med fyringsanlegg – kan fortsatt faktureres med MVA

Flere kommuner har ved gjentatte anledninger bedt skattemyndighetene vurdere om feiing og tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse unntatt fra avgiftsplikt. Skattemyndighetene uttalte i 2006 at gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg ikke er offentlig myndighetsutøvelse, og dermed at gebyr for disse tjenestene må faktureres med merverdiavgift.

Publisert:

Merverdiavgift

Da Skattedirektoratet publiserte siste versjon av Merverdiavgiftshåndboka i mars 2023 ga direktoratet uttrykk for en ny tolkning av lovens unntak for offentlig myndighetsutøvelse. Skattedirektoratet sa da at [Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. Kommunen kan på grunnlag av privatrettslige avtaler inngå samarbeid med andre kommuner og/eller private underleverandører om den praktiske gjennomføringen av tilsyn og feiing, men det er like fullt offentlig myndighetsutøvelse når den ansvarlige kommunen krever dekning for sine kostnader fra sine egne innbyggere.

Som følge av at omsetning av tjenester som ytes som ledd i offentlig myndighetsutøvelse er unntatt fra merverdiavgiftsloven, er det ikke fradragsrett for inngående avgift på anskaffelser som foretas til bruk i slik virksomhet. I stedet kan kommunen som nevnt kreve kompensasjon etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven). Gebyr for offentlig myndighetsutøvelse anses ikke som økonomisk aktivitet etter merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 andre ledd nr. 4 ], noe som har skapt en del forvirring hos flere kommuner, og som bl.a. reiser spørsmål om når kommuner må legge om sin praksis.

Vi har vært i dialog med Skattedirektoratet som sier at de skal vurdere sitt syn om feiing og tilsyn med fyringsanlegg på nytt, og at kommuner kan fortsette sin praksis med å avgiftsberegne gebyr for disse tjenestene.