/Kommunal Finanshåndbok

Etiske vurderinger

Som på andre områder innenfor finans, kan det også her være interessant å se hva ”toneangivende” aktører gjør eller legger opp til når det gjelder etiske vurderinger rundt finansielle investeringer.


Publisert: 0606.0202.15151515

For eksempel legges det opp til at staten gjennom sitt eierskap i Petroleumsfondet skal ivareta to etiske forpliktelser:

  • Forpliktelsen til å sikre at også kommende generasjoner får del i oljeformuen
  • Forpliktelsen til å respektere grunnleggende rettigheter hos dem som blir berørt av virksomheten til selskapene fondet investerer i.

De etiske forpliktelsene skal ivaretas gjennom tre virkemidler:

Eierskapsutøvelse for å fremme langsiktig finansielle avkastning. I mange tilfeller vil det være et sammenfall mellom finansielle og etiske hensyn.

Negativ filtrering
fra investeringsuniverset av selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.

Uttrekk av selskaper fra investeringsuniverset der det anses å være en uakseptabel risiko for å medvirke til:

  • Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn
  • Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
  • Alvorlig miljøskade
  • Grov korrupsjon
  • Andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer

Norges Bank skal ha ansvaret for å fremme etikk i eierskapsutøvelsen, mens Finansdepartementet skal beslutte om konkrete selskaper skal utelukkes fra fondet.

Også livselskapene er opptatt av investeringer med miljø og samfunnsansvar, og flere har en egen SRI- avdeling som selv analyserer og velger ut selskaper basert på miljø og samfunnsmessige kriterier.

SRI står for Socially Responsible Investments og brukes om samfunnsansvarlige investeringer. Det finnes flere tilnærminger til utvelgelse av selskaper basert på SRI kriterier. Noen av disse er:

  • Proaktiv utvelgelse innebærer at selskaper velges fordi de utmerker seg positivt innenfor forretningsmessig samfunnsansvar sammenlignet med andre selskaper innen samme sektor.
  • Restriktiv utvelgelse innebærer at selskaper utelukkes på grunn av en produksjonsaktivitet selskapet er involvert i eller at selskapet medvirker til brudd på menneskerettigheter.
  • Aktiv eierskap innebærer at man benytter sin posisjon som eier i et selskap til å påvirke til forbedring.

Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle