Til innhold

Endring i regnskapsrapporteringen i KOSTRA 2013 - fylkesveiene

Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte den 12. april 2013 endringer fylkeskommunenes regnskapsrapportering til KOSTRA. Endringen innebærer at funksjon 720 Fylkesveier - nyanlegg, drift og vedlikehold og funksjon 721 Fylkesveier – miljø- og trafikksikkerhetstiltak slås sammen til én ny felles funksjon 722 Fylkesveier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak.

Endringen trer i kraft straks, og gjelder således fra inneværende år.


Publisert: 26. april 2013
Kategori:
2626.0404.13131313

Endringen betyr at fylkeskommunene ved regnskapsrapporteringen til KOSTRA for 2013 (i februar 2014) kun skal rapportere utgifter og inntekter knyttet til fylkesveiene inklusive miljø- og trafikksikkerhetstiltak samlet på ny funksjon 722. Det skal da ikke rapporteres på funksjon 720 og 721. Følgelig må fylkeskommunene ompostere det som frem til nå i 2013 er ført på funksjon 720 og 721 til funksjon 722.

Endringen er begrunnet med et ønske om å forbedre kvaliteten på nøkkeltallene for fylkesveiene i KOSTRA. Endringen er i tråd med anbefaling fra KOSTRA- regnskapsgruppe høsten 2012. KOSTRA-arbeidsgruppe for samferdsel drøftet spørsmålet i møte 20. mars 2013, og kom til at splittingen mellom funksjon 720 og 721 bør opphøre. Kommunal- og regionaldepartementet har deretter kommet til at endringen bør foretas allerede for inneværende år, slik at kvaliteten på KOSTRA-tallene for fylkesveier kan forbedres raskt. KOSTRA-veilederen som KRD publiserer på www.regjeringen.no/krd oppdateres.

Funksjonsbeskrivelsen blir som følger:

722 Fylkesveier

  • Funksjonen omfatter bygging av nye, komplette veganlegg og all drift og vedlikehold av alle veityper og alle veitiltak. Utgifter til nyanlegg skal foruten byggeutgiftene også omfatte utgifter til planlegging, prosjektering og administrasjon. Inntekter og utgifter vedrørende drift av veibommer føres også her.
  • Funksjonen omfatter kun tiltak som vedrører fylkeskommunal vei. Tiltak som vedrører kommunal vei plasseres under funksjon 460. Avgrensningen mellom kommunal vei og fylkeskommunal vei er gitt i veglova.
  • Ved investeringer i vei som fylkeskommunen foretar, er det en forutsetning for aktivering som varig driftsmiddel at investeringen er til fylkeskommunens varige eie eller bruk, jf. regnskapsforskriften § 8. Kun investeringer som er definert som fylkeskommunens vei gir grunnlag for aktivering og avskrivninger som skal komme til uttrykk under funksjon 722. Dersom veien ikke er i kommunens eie, skal kommunens utgifter til dette komme fram på funksjon 460.
  • Dersom det er inngått avtale om full refusjon når fylkeskommunen foretar investering i kommunal vei eller riksvei, føres dette i investeringsregnskapet som utlån under funksjon 460. Dersom det ikke er inngått avtale om full refusjon, regnes investeringsutgiftene som tilskudd til andre som skal føres i driftsregnskapet, se www.gkrs.no. Regnskapsføringen foretas under funksjon 460.
  • Mottatt forskuttering fra kommune eller stat, til investering i fylkeskommunal vei, der det er inngått avtale om full refusjon, behandles som innlån. Om det ikke er inngått avtale om full refusjon regnes inntekten som tilskudd fra andre som etter bruttoprinsippet skal inntektsføres, se www.gkrs.no.

Kommunal- og regionaldepartementet har i samarbeid med Statens Vegvesen arbeidet med en ordning for konvertering av fylkesveiregnskapene i SVV til kontoplanen i KOSTRA. Målet med dette arbeidet har vært å forbedre grunnlaget for en likere rapportering av fylkesveiregnskapene fra fylkeskommunene til KOSTRA, i tråd med gjeldende detaljeringskrav (artene) i rapporteringsforskriften. Herunder er det en målsetting å styrke grunnlaget for å publisere mer pålitelige og sammenlignbare nøkkeltall for vedlikeholdet av fylkesveiene i KOSTRA.

Basert på arbeidet med konverteringen har Statens Vegvesen signalisert til departementet at SVV, i tillegg til de regnskapsrapporterene som leveres fylkeskommunene i dag, kan utarbeide ferdig konverterte KOSTRA-rapporter til fylkeskommunene. Disse blir dermed grunnlaget for fylkeskommunenes egen bokføring og rapportering til KOSTRA. Arbeidet med konverteringsopplegget er nå i en sluttfase. Fylkeskommunene vil bli nærmere informert når dette er på plass.


ANONNSØRER

chevron-down