Endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner – noteopplysning

KMD orienterer om en endring i notekravene i § 5 forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) knyttet til maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs som tilbys i markedet. Endringen vil gjelde f.o.m. regnskapsåret 2015.

Publisert:

Kommuneregnskap

Høsten 2014 sendte departementet ut et forslag om å endre § 5 (noteopplysninger) i forskriften på begrenset høring. Forslaget innebar at fylkeskommuner med skoler som i tillegg til ordinær undervisning, tilbyr maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs i markedet, må trekke opp et økonomisk skille mellom opplæringsdelen og den kommersielle kursvirksomheten.

Høringsforslaget hadde sin bakgrunn i en sak der enkelte videregående skoler og maritime fagskoler var klagd inn til ESA (EFTAs overvåkningsorgan) med påstand om at finansieringen av de maritime sikkerhetskursene som skolene tilbød i markedet, innebar offentlig støtte i strid med EØS-avtalen artikkel 61 (1). ESA foreslo i sin avgjørelse 26. juni 2013 to alternative tiltak som skulle bidra til å forhindre ulovlig kryssubsidiering mellom skolenes ordinære undervisning og den virksomheten de utfører i markedet. Norske myndigheter ved daværende Kommunal- og regionaldepartementet aksepterte i brev til ESA av 26. august 2013 å innføre tiltaket som innebar et regnskapsmessig skille mellom kursvirksomheten og den ordinære undervisningen.

Forslaget ble sendt på en begrenset høring til fylkeskommunene, KS, departementene og berørte interesseorganisasjoner. I alt ni instanser hadde kommentarer til høringsutkastet. De fleste instansene som uttalte seg, støttet prinsippet i høringsforslaget, selv om enkelte ga uttrykk for at bestemmelsen burde ha vært generell og ikke avgrenset til én spesifikk tjeneste.

Den fastsatte forskriftsendringen er i tråd med forslaget som ble sendt på høring, men på bakgrunn av høringsinnpillene er det gjort noen justeringer i ordlyden.

Ny nr. 9 i regnskapsforskriften § 5 er på bakgrunn av dette som følger:

Fylkeskommuner som har skoler som tilbyr maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs i markedet i tillegg til den ordinære opplæringen, skal vise resultatoppstillinger for skolens ordinære opplæringsdel og den kommersielle kursvirksomheten. Inntekter og kostnader skal fordeles mellom de forskjellige deler av virksomheten etter konsekvent anvendte og objektivt begrunnede prinsipper på en slik måte at skolens økonomiske og organisasjonsmessige struktur gjenspeiles korrekt i de atskilte regnskaper. Prinsippene for fordeling av inntekter og kostnader skal opplyses og begrunnes, og skal være slik at den kommersielle kursvirksomheten dekker alle kostnadene knyttet til sin virksomhet, herunder alle variable kostnader og en forholdsmessig andel av skolenes faste kostnader.

Endringen trer i kraft 1. januar 2015 og vil gjelde f.o.m. regnskapsåret 2015.