/Kommunal Finanshåndbok

Egenkapitalinstrumenter

1. Aksjer
En aksje er en eierandel i et foretak med begrenset ansvar og som er organisert som et aksjeselskap. Aksjeeierne er ikke personlig ansvarlig for foretakets forpliktelser. En aksje har ikke noen avtalt avkastning, men vil gi rett til utbytte fra foretaket når slikt blir besluttet utbetalt. Gjennom en aksje vil man kunne utøve normale eierrettigheter i aksjeselskapet. Enkelte aksjeselskaper har flere aksjeklasser som kan gi forskjellige definerte rettigheter.

I og med at en aksje representer en eierandel i et selskap er det selskapets ”verdi” som danner grunnlaget for aksjens verdi. Imidlertid er det ofte slik at vi er mindre opptatt av aksjens nåværende verdi enn vi er av aksjens kursstigningspotensial. Når man kjøper en aksje er det som regel fordi man forventer å få mer igjen enn det man betalte for den, og jo ”fortere” man får ”mest” igjen jo bedre vil investeringen være.

I tillegg vil imidlertid enkelte aksjeeiere også kunne ivareta strategiske hensyn gjennom sitt eierskap, som f. eks. det å sikre samfunnsinteresser, tilgang på innsatsfaktorer til egen virksomhet, markedstilgang, mv.


Publisert: 0606.0202.15151515

2. Grunnfondsbevis - Egenkapitalbevis
Grunnfondsbevis - fra 1. juli 2009 kalt Egenkapitalbevis - er et egenkapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. Grunnfondsbevis kan utstedes av sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper.

De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988, og medio 2009 har 26 sparebanker utstedt egenkapitalbevis. Av disse er 21 børsnoterte.

Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Hovedprinsippet er at egenkapitalbevisenes eierandel (eierandelskapitalen) og institusjonens øvrige kapital (grunnfondet) underlegges samme regelverk ved tildeling av henholdsvis utbytte og gavetildeling, og ved avsetning til fonds.

Egenkapitalbeviset utgjør en viktig del av sparebankenes kapitalbase. 8 av de 10 største sparebankene (eksl. DnB NOR) har utstedt egenkapitalbevis, og eierandelen i den enkelte bank varierer fra ca. 10 til 55 prosent.

3. Kommandittselskapsandel/eierandel i ansvarlig selskap
Et kommandittselskap (KS) er en selskapsform som ofte benyttes for investeringer i realkapitalprosjekter (skip, fly, containere, fast eiendom, etc.) hvor driften av realkapitalen som regel er overlatt til andre. Den viktigste forskjellen fra et AS er at et KS ikke er et eget skattesubjekt. Dvs. at hver deltager (kommandittist) har det skattemessige ansvaret for sin andel av selskapets overskudd eller underskudd. Deltagernes ansvar begrenses til innbetalt kapital, evt. med et tilleggsansvar for forpliktet, men enda ikke innbetalt kapital. En av deltagerne (komplementaren) må være et AS og ha minst 10 % eierandel i KS´et. Det er vanlig at de andre kommandittistene eier aksjer i komplementaren i et proratarisk forhold.

Et ansvarlig selskap er en sammenslutning hvor to eller flere eiere (deltakere) samlet eller hver for seg har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld. Et ansvarlig selskap er heller ikke et eget skattesubjekt.

Det er i praksis to hovedformer av ansvarlige selskap som er aktuelle:

I et ansvarlig selskap (ANS) har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Det en deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre.

I et selskap med delt ansvar (DA) har deltakerne samlet et personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare belastes opptil sin eierandel. Kreditor kan ikke kreve mer enn 10 prosent av gjelden dekket av den som har tatt på seg 10 prosent av ansvaret, selv om de andre deltakerne ikke kan gjøre opp for seg.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle