Mål
Sikre at produktivitets - og effektiviseringsarbeid er en kontinuering prosess.

Sammendrag
Kommunen, fylkeskommunen eller virksomheten kan innføre godtgjøring i form av bonus for ansatte eller grupper av ansatte, basert på tiltak som gir økt produktivitet/effektivitet eller økt brukerorientering. Det må til enhver tid fremgå hvilke ansatte som omfattes av bonusordningen. Mål og resultatindikatorer som legges til grunn for denne godt gjøringsformen skal på forhånd være drøftet med de berørte ansattes organisasjoner. Slik bonus er ikke ensjonsgivende i tjenestepensjonsordningen.Oppsettet drøfter produktiviets - og effektiviseringsbegrepet.

Henvisninger

1. Produktivitesarbeid i kommunen
Kommunesektoren har fra begynnelsen av 50-tallet og langt innpå 90-talet hatt en uavbrutt vekst som har vært mellom 2 og 3 ganger sterkre enn veksten i bruttonasjonalproduktet. Fra slutten av 90 - tallet og begynnelsen av 2000 har veksten vært lavere, og enkelte kommuner har vært nødt til å foreta reelle nedskjæringer på budsjettene. I takt med den lavere veksttakten har også kravene om mer effektiv bruk av ressursene blitt fremsatt. Det er imidlertid viktig å presisere at forbedring av produktivitet og effektivitet bør være en kontinuerlig prosess uavhengig av økonomiske konjunkturer. Nettopp ved at fokuset på ressursbruken er mindre i gode tider vil omstillingskostnadene og problemene synes større når veksten avtar.

Det er viktig å fremheve at effetivisering i forhold til offentlig virksomhet ikke uten videre kan sammenlignes med privat sektor. Effektivitesbegrepet er rettet inn mot samfunnsøkonomisk effektivitet, og realisering av politiske målsettinger.

Effektivitet i denne forstand dreier seg om å realisere måsettingene med minst mulig ressursinnstas. Når det er sagt skal en ikke overvurdere forskjellene mellom privat og offentlig sektor. En rekke av de kommunale tjenestene er i Norge organisert og styrt av det offentlige, men kan i prinsippet fremskaffes i markedet.Dette setter et ekstra krav til den kommunale tjnesteproduksjonen viser at den er effektiv og konkurransedyktig.

I motsetning til hva mange synes å tro er ikke produktivitet og effektivitet et spørsmål om hvor hardt en jobber i det hele tatt. Det dreier seg om å oppnå resultater, helst med liten ressursinnstas. Vi kan jobbe så svetten hagler. Oppnår vi ikke resultater er vi allikevel ineffektive. Omvendt: oppnår vi de ønskede resultater uten å svette, er det bedre enn om vi må slite for å nå målene.

Produktivitets- og effektiviseringsarbeid bør derfor ikke sees som et nødvendig onde, men snarere som en utfordring som gir sjansen til å tenke alternative løsninger, forenklinger etc. Et system med fordeling av produktivitesgeveister kan være et viktig virkemiddel for å bidra til å utløse organisasjonens kreativitet.

Hovedstrategien innenfor kommuneforvaltningen om produktivites - og effektiviseringarbeid har vært at dette så langt som mulig skal innpasses i det eksisterende plan- og budsjettsystemet. Arbeidet med produktivitets forbedringer og effektivisering må knyttes til den løpende drift både organisatorisk og ansvasmessig og være en kontinuerlig prosess.

De enkelte virsomheter og søtteenheter har hovedansvaret for det lokale produktivites - og effektiviteringsarbeid. Det sentrale styringsnivået i kommunen har et særskilt ansvar for å tilrettelegge rammebetingelser og styringssystemer som fremmer god ressusrsbruk i hele virksomheten. De fleste kommuner vektlegger rammestyring og utstrakt delegasjon som utgjør viktige forutsetninger for effektiv tilpasning og drift på det tjenestenivå. Produktivitsarbeidet i kommuneforvaltningen berører derfor utforming av kommunens personalpolitikk og utforming av økonomisystemet.

2. Beskivelse av produktivitet og effektivitet

Begrepet produktivitet kan defineres slik:

Produktivitet = Tjenester/produkt
                            Ressursinnsats

Kort sagt vil en produktivitesforbedring innebære at tjenesteomfanget / produksjonsmengden i absolutt eller relativ forstand øker mer enn ressusrsinnsatsenFor offentlig virksomhet er hovedproblemet å finne adekvate
mål på produksjon og definere sine produkter. Produktivitet dreier seg med andre ord om å gjøre tingene riktig. Her gjengi også definisjonnen på effektivitet for å klargjøre sammenhemg mellom produktivitet
og effektivitet:

Effektivitet= Måloppnåelse ( resultat)
                              Ressursinnstas

I tillegg til å gjøre tingene riktigmå en også gjøre de riktige tingene.for å være effektiv. Effektivitet vil
i tillegg til produktiviteskravene også inkludere en vurdering av om når de ønskede slutteffekter eller målsettinger. En kommune kan velge å bygge ut sin eldreomsorg gjennom  ensidig satsing på sykehjem og pleiehjem. Driften av disse institusjonene kan være kostnadseffektive og veldrevet. Produksjonen kan med andre ord være kjennetegnet ved høy produktivitet. Har kommune som målsetting at de eldre skal bo hjemme lengst mulig, vil en slik satsning ikke være effektiv, selv om den kan være produktiv. Normalt vil imidlertid også effektiviteten øke når vi øker produktiviteten.

Produktivitet retter seg mot hvordan en bruker ressusrsene på en gitt oppgave, mens effektiviteten i tillegg fokuser på hvilke oppgaver en bruker ressursene på og virkningen dette har for de aktuelle målgruppene.

3. Elementene i produktivets - og effektiverings arbeidet
Blanchard og Lober  - 1984 sier noe i sin dokumentasjon hvordan produsentrollen kan ivartetas. System de har utabeidet for bedring av produktivitet omfatter både den indre og ytre produktivitet. Systemet bygger på fem elementer:

  • Bestemme området for prestasjonsforbering.
  • Registrere nåværende prestasjoner.
  • Bli enige om prestasjons - eller produksjonsmål og strategi for styring og evaluering.
  • Observere utvilingen i produksjonen og gi positive og negative feedback i forhold til prestasjonsmålet. Bestemme form for belønning / irettesettelse.
  • Summere opp fremgnag og legge strategier for fremtidig arbeid.

Erfaringene med et slikt system viser at registrering av produksjon på utvalgte nøkkelområder og feedback fra ledelsen på produksjonsresultater, påvirker den enklete arbeidstakers motiviasjon og produktivitet.

Eksempel

Virkelig produktivitetsforbedring oppnås for begge når servicekvalitet ikke er
redusert. For tjenesteytende virksomheter er det i prinsippet fem alternativer eller metoder for 
å øke produktiviteten:

1. Frontpersonalet arbeider hardere, lenger og/eller mer rasjonelt for samme lønn.
2. Øke volumet i serviceleveransen ved å redusere kvalitetskravet.
3. Industrialisering av tjenester (standardiser og masseproduser).
4. Redusere eller overflødiggjøre en tjeneste gjennom produktutvikling.
5. Utforming og utvikling av en mer effektiv tjeneste.

Meny

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle