Alle artikler i kategorien:

Vesentlig finansiell risiko

Kommuner er utsatt for finansiell risiko knyttet til plasseringer av midler og lån av midler. Finansiell risiko er usikkerhet om den framtidige verdien av plasseringen eller forpliktelsen i forhold til verdien på plasseringstidspunktet eller tidspunktet for avtaleinngåelse. Det er samvariasjon mellom grad av risiko og avkastningspotensialet på plasseringen. Jo høyere den forventete avkastningen er, jo høyere må en legge til grunn at den finansielle risiko er. Jo lavere finansiell risiko, desto mer stabil og forutsigbar avkastning kan en forvente over tid. Dersom det legges til grunn at en kan forvente å øke avkastningen, må en samtidig legge til grunn at man påtar seg økt risiko.


Les mer

Tilfredsstillende avkastning

Det følger av kommuneloven § 52 at det enkelte kommunestyre selv skal gi regler for finansforvaltningen:

  • Herunder følger det at kommunestyret selv skal ta stilling til krav til avkastning (og hvor stor risiko kommunen og fylkeskommunen påtar seg innenfor lovens rammer).

Les mer

Revisors og kontrollkomiteens roller

Revisjonsforskriftens § 3, 3. ledd sier at ”Revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte”, dvs. har forsvarlig oversikt og kontroll også i forhold til utøvelsen av (kommunens) finansfunksjoner.


Les mer

Kvalitetssikring av rutiner for finansforvaltningen (finanshåndteringen)

§ 8 i finansforskriften sier at det skal etableres administrative rutiner som sørger for at finansforvaltningen utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og finansforskriften, og at finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.


Les mer

Kvalitetssikring av finansreglement

§ 5 i finansforskriftensier at kommunestyret skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften (og står i forhold til den konkrete kommunens økonomiske evne!). Vurderingen skal skje før reglementet vedtas i kommunestyret.


Les mer

Finansrapportering

Kommunelovens § 52 sier at kommunene skal forvalte sine midler slik at:
1. tilfredsstillende avkastning kan oppnås,
2. uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko og
3. under hensyn til at de skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall


Les mer

Avkastningsmåling

Enkel avkastningsmåling

Et tall for avkastning representerer den prosentvise endring i verdien av en investering fra en periode til en annen. På samme måte vil den årlige gjennomsnittlige avkastningen over flere år representere den årlige verdistigningen (dersom den er positiv) fra begynnelsen av første år til slutten av siste år.


Les mer
Tilbake til forside Kommunal Finanshåndbok

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle