Alle artikler i kategorien:

Overordnete rammer for kommunenes finansforvaltning

Det er Stortinget, gjennom lovvedtak og vedtak som gjelder finansiering, som legger hovedrammene for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet. Stortinget avgjør oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene, det vil si staten, fylkeskommunene og kommunene. I kommunelovens § 1 heter det bl. a. at lovens formål er å ”legge til rette for …… en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser”.


Les mer

Kommunal sektor og bruk av finansielle markeder

Kommunesektoren forvalter en betydelig del av de økonomiske ressursene i norsk økonomi. I 2008 sysselsatte kommunesektoren 18,7 pst av samlet sysselsetting i landet, og hadde inntekter som i utgjorde 16,9 pst av bruttonasjonalproduktet for fastlands-Norge.


Les mer

Formelt rammeverk

Kommunen som rettsubjekt
Kommunelovens § 50 (Låneopptak), § 51 (Garantier) og § 52 (Finansforvaltning) gir de formelle rammer for kommunens håndtering av lån, garantier og finansforvaltning generelt.


Les mer

Beskrivelse av finansiell risiko

Hvordan beskriver vi finansielle risiko?
Risiko er et mål som kombinerer sannsynligheten og virkningen av en hendelse. Begrepet brukes mest om negative eller farlige hendelser, slik som fall i aksjemarkedet, ulykker, naturkatastrofer, etc. Det er imidlertid like relevant for positive hendelser uten at vi da konkret bruker betegnelsen risiko.
Matematisk sett kan risiko defineres som produktet av sannsynligheten for at hendelsen skjer og konsekvensen av hendelsen:
risiko(x) = sannsynlighet(x) • konsekvens(x)


Les mer
Tilbake til forside Kommunal Finanshåndbok

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle