Alle artikler i kategorien:

Rutiner for finansforvaltningen

§ 8 i ny finansforskrift understreker viktigheten av å etablere administrative rutiner og betryggende internkontroll for finansforvaltningen. I merknadene til paragrafen sies det at det vil være naturlig at rutinene som utarbeides er tilpasset forvaltningens kompleksitet.


Les mer

Ny finansforskrift

Den nye forskriften innbærer ikke noen endringer hva gjelder innstramning eller utvidelse med hensyn på den finansielle risiko en kommune kan ta. Endring fra gammel til ny forskrift ligger imidlertid hovedsakelig innenfor områdene kontroll, overvåking, rapportering og oppfølging.


Les mer

Langsiktige finansielle aktiva

Finansforskriften skiller mellom forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva atskilt fra kommunes midler beregnet for driftsformål. For forvaltningen av sistnevnte midler angir ikke forskriften at den skal finne sted med lav finansiell risiko og høy likviditet.


Les mer

Gammel finansforskrift

Forskriften definerer virkeområdet til å være kommuner, fylkeskommuner samt kommunale foretak (KF), kommunale bedrifter (jfr. kommunelovens § 11).


Les mer

Bakgrunn

En forutsetning for at kommunene skal ha en mest mulig god og stabil tjenesteproduksjon over tid er å drive kostnadseffektivt og forvalte kapital og gjeld slik at de økonomiske rammene for frembringelse av tjenestetilbudet blir best mulig.


Les mer

Aktiviteter organisert utenom kommunen som juridisk enhet

Figuren under viser forskjellige måter for å organisere kommunal økonomisk aktivitet


Les mer

Administrasjonssjefens ansvar

Administrasjonssjefen forestår (etter vedtak om delegasjon) den løpende finansforvaltningen på vegne av kommunestyret, innenfor det finansreglement kommunestyret har vedtatt. Det tilligger også administrasjonssjefen er selvstendig plikt til å vurdere om saker (her innenfor finansområdet) er å anse som prinsipielle, og eventuelt å legge frem saker av prinsipiell betydning for kommunestyret.


Les mer

Kommunestyrets ansvar

Det følger av kommunelovens § 52 at det enkelte kommunestyre selv skal gi regler for finansforvaltningen. Kommunestyret kan således ikke delegere ansvaret for å fastsette finansreglementet til underordnet organ. Kommunestyret må derfor selv (som et minimum) ta stilling til krav til avkastning og hvor stor finansielle risiko kommunen skal påta seg (innenfor lovens rammer).


Les mer
Tilbake til forside Kommunal Finanshåndbok

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle