Alle artikler i kategorien:

Økonomiske opplysninger som bør inngå i konkurransegrunnlag

Kategori:

Tilbyderne i konkurransen bør vite mest mulig om kommunen gjennom konkurransegrunnlaget. Kommunen skal unngå forskjellsbehandling, og alle bankene bør ha lik informasjon om den potensielle kunden. Det er selvsagt ikke mulig at alle potensielle tilbydere skal få tilsvarende informasjon som avtalebanken har, men kommunen bør gjennom konkurransegrunnlaget vise til historikk når det gjelder likviditet og betalingsformidling (antall transaksjoner, innestående beløp, etc.).


Les mer

Tidsplan

Kategori:

Les mer

Overordnete rammer

Kategori:

En god bankavtale er på mange måter ”hjertet” eller sentralen i en kommunes finansforvaltning.


Les mer

Krav til renteberegning og gebyrer

Kategori:

I bankenes tilbud skal det klart og tydelig fremgå hvilke rentebetingelser og gebyrer som dekker de tjenester kommunen regner med å benytte seg av i avtaleperioden. De gebyrer og de rentemarginer som fremgår i avtalen, skal gjelde for hele avtaleperioden dersom det ikke skjer vesentlige endringer i gebyrer i tilfeller hvor utenforliggende forhold pålegger bankene å gjøre omfattende og generelle endringer i sin gebyrpolitikk, eller i spesielle tilfeller hvor en eventuell referanserente anses uegnet for sitt formål.


Les mer

Kontohold

Kategori:

En kommune (inklusive kommunale foretak) har mange inn- og utbetalingsstrømmer, og det er en fordel å få samlet disse inn i et system som sikrer best mulig utnyttelse og avkastning av ledig likviditet. De fleste bankene har etter hvert utviklet konsernkontosystemer som ivaretar større kunders behov for likviditetsstyring og renteavregning.


Les mer

Kommunens egen forberedelse

Kategori:

Før den ”offisielle” delen av konkurransen settes i gang bør kommunen ha gjort en grundig egenvurdering av behov og utfordringer i det å inngå en ny bankavtale (gjennom en konkurranseprosess vil det alltid bli inngått en ny bankavtale selv om det er nåværende hovedbankforbindelse som blir valgt som fremtidig bankforbindelse).


Les mer

Forslag til tjenester og produkter det ønskes tilbud på

Kategori:

Les mer

Forslag til kriterier for valg av leverandør

Kategori:

Kommunen skal velge leverandør av banktjenester etter prinsippet om det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Som et eksempel kan man tenke seg at følgende kriterier vil bli lagt til grunn for valget:


Les mer

Betalingsformidling

Kategori:

I Norge er det vanlig at bankene priser betalingstransaksjonene direkte. Mens floatinntekter (floatperiode: perioden fra det tidspunkt betalers konto belastes et beløp til det tidspunktet mottakers konto godskrives det samme beløp, floatinntekt: Avkastningen den betalingsformidlende institusjon har av floatbeløpet i floatperioden) fortsatt er vanlig i mange land, har bestemmelsene i norsk lovverk fjernet mulighetene til slik kryssubsidiering. Sterk markedskonkurranse gir heller ikke bankene store muligheten til å benytte differansen mellom innskudds- og utlånsrente til å finansiere produksjonen av betalingsformidlingstjenester.


Les mer

Andre (bank) relaterte tjenester

Kategori:

Det primære med en bankavtale er å sikre en effektiv betalingsformidling og en akseptabel forvaltning av løpende driftslikviditet. Når det brukes ordet ”bankavtale” medfører det nødvendigvis ikke at det bør komme på plass en større, detaljert avtale. Det indikerer imidlertid at en kommune bør ha en hovedbankforbindelse hvor driftskontiene er samlet og hvor det er tilgang til moderne betalingsformidlingsverktøy.


Les mer
Tilbake til forside Kommunal Finanshåndbok

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle