Til innhold
Søk i artikler 

Søk aktuelt

Søk aktuelt


Ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke

17. desember 2020

Departementet har fastsatt ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke. Forskrift 8. desember 2020 nr. 2646 om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke er hjemlet i lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn § 14. Forskriften erstatter forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke fra 2003 hjemlet i kirkeloven.


Les mer

ANONNSØRER

chevron-down