/Kommunal Finanshåndbok

Bruk av sikringsinstrumenter – derivater

Vi har tidligere diskutert valutasikring og endt opp med en anbefaling om å valutasikre internasjonale renteplasseringer. Dette kan gjøres ved bruk av valutaterminforretninger og valutabytteavtaler hvor det gjøres rene sikringsforretninger uten noe spekulativt innslag. Flere globale rentefond tilbys i dag i en egen valutasikret NOK klasse, dvs. at forvalter forestår valutasikringen.


Publisert: 0606.0202.15151515

Også renterisikoen kan styres/sikres med bruk av instrumenter som har et tidsperspektiv, slik som fremtidige renteavtaler (FRA), renteterminer og rentebytteforretninger (swap).

Innenfor norske fond har det inntil ganske nylig ikke vært anledning til å benytte derivater. Slik tillatelse kom med Forskrift om verdipapirfond handel med derivater av 8. juli 2002. Bruk av slike forretninger er fremdeles lite utbredt i fond da det tar tid å få effektive kontroll- og styringssystemer på plass. Det må utrykkelig i fondets vedtekter gjøres rede for bruk av slike instrumenter dersom de nyttes, og det skal inntas opplysninger om:

  • at forvaltningsselskapet kan benytte derivater på vegne av fondet
  • hvilke derivatinstrumenter som kan anvendes
  • formålet med derivathandelen
  • om fondet kan øke sin risiko ved bruk av derivatstrategier. I tilfelle dette tillates, skal det opplyses om fondets maksimalgrense for eksponering
  • om henholdsvis forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje reduseres, forblir uendret eller øker som følge av derivatinvesteringene
  • grenser for maksimal daglig eksponering i derivater
  • hvor stor andel som kan plasseres mot samme motpart
  • hvor stor prosentandel av fondets forvaltningskapital som maksimalt kan stilles som sikkerhet overfor oppgjørssentral eller kvalifisert motpart i forbindelse med derivathandel.

For en kommunes forvaltning av langsiktige finansielle aktiva er det naturlig at samme derivatbruken, med samme opplysningskravet, tillates enten det er forvaltning gjennom verdipapirfond eller gjennom aktiv forvaltning (diskresjonær forvaltning hos forvalter som har konsesjon). Dersom kommunen driver egen forvaltning i enkelt papirer, vil det være av avgjørende betydning for å tillate bruk av derivater at kommunen har tilstrekkelig egen (og ikke bare gjennom rådgiver) kompetanse til å forestå slik forvaltning. Likeledes må kommunen ha nødvendig finansielle verktøy/modeller for til enhver tid kunne ha oversikten over den finansielle risikoen (inkl. derivateksponeringen, både når det gjelder løpetid og motpartsrisiko).

Som en ytterligere informasjon om derivatbruk, er det slik at forvaltningsselskap for fond som kan øke sin risiko ved bruk av derivatstrategier (innenfor definerte rammer) plikter å inkludere en eksplisitt advarsel i sitt informasjons¬materiale om at derivatinvesteringer er risikofylte. I slike fond skal begrepet ”derivat” eller ”derivater” fremgå av betegnelsen på fondet.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle