Til innhold

Borettslag og eierseksjonssameier – praksisendring

Finansdepartementet har nylig uttalt at praksis om borettslags (og eierseksjonssameiers) rett til merverdiavgiftskompensasjon har vært for streng.


Publisert: 7. september 2021
Kategori:
av Ola Fredriksen, Advokatfirmaet PwC
0707.0909.21212121
av Ola Fredriksen, Advokatfirmaet PwC

Borettslag ble med virkning fra 1. januar 2017 gitt rett til kompensasjon på merverdiavgift for kostnader til oppføring og drift av boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål.

Et av kravene for at borettslag skal ha rett til merverdiavgiftskompensasjon er at boligene «må være tilknyttet en egen personalbase med 24 timers alarmsystem ved borettslaget

Skattemyndighetenes praksis siden 2017 har vært at borettslag må ha et eget fysisk alarmsystem for å kunne være kompensasjonsberettiget.

Finansdepartementet mener at praksis har vært for streng. Borettslag med døgnkontinuerlig bemanning vil oppfylle kravet til at boligene er særskilt tilrettelagt selv om det ikke er installert 24 timers alarmsystem.

Avslutningsvis i tolkningsuttalelsen står det at betydningen av praksisendringen reguleres av foreldelsreglene i merverdiavgiftskompensasjonsloven. Vi forstår uttalelsen slik at borettslag og eierseksjonssameier som har blitt nektet merverdiavgiftskompensasjon pga. manglende alarmsystem vil kunne kreve kompensasjon for anskaffelser bakover i tid forutsatt at kravet ikke er foreldet.

Finansdepartementets uttalelse er veldig kortfattet på dette punktet, men standpunktet synes å innebære at praksisendringen ikke gis virkning for kostnader pådratt i perioden 2017-2019. Dette fordi foreldelsesfristen for borettslag er sammenfallende med fristen for å sende inn kompensasjonsoppgave for 6. termin påfølgende år. Kompensasjonskrav for anskaffelser et borettslag foretok i 2019 ble foreldet 11. februar 2021. Vi gjør oppmerksom på at dette vil kunne stille seg annerledes for borettslag hvor vedtak om tildeling av helsetjenester først forelå i 2020.


ANONNSØRER

chevron-down