Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2018

Departementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2018, jf. regnskapsforskriften § 13-5:


Publisert: 1. juni 2017
Kategori:
0101.0606.17171717
  • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,0.
  • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 0,50 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse.
  • For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten pluss 0,20 prosentpoeng.
  • Forventet regulering av G-beløpet settes lik forventet lønnsvekst.
  • Forventet regulering av pensjoner under utbetaling settes lik forventet lønnsvekst, fratrukket 0,75 %.
  • Beregningene skal foretas på grunnlag av oppdaterte levealdersforutsetninger som tar høyde for økt levealder. Det benyttes tilsvarende tariffer som ved premieberegningene (K2013).
  • Beregningene skal inkludere pensjonsreformen, det vil si levealdersjustering, ny regulering av løpende pensjoner (jf. ovenfor) og individuell garanti for årskull født tom. 1958.
  • Beregningene skal bygge på ny uføreordning i Folketrygden.

Les brevet fra departementet


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle