Beregning av minste tillatte avdrag på lån og innlån til utlån og forskutteringer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har svart på brev fra Norges Kommunerevisorforbund.

Publisert:

Kommuneregnskap