Til innhold

Avklaring om beregning av arbeidsgiveravgift av netto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 

NKK har tatt opp med departementet hvordan man skal forstå deres brev om at det ikke skal beregnes arbeidsgiveravgift av netto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser når midlene er større en forpliktelsene. Departementet har nå slått fast at arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse skal beregnes for hver enkelt pensjonsordning, og ikke for ordningene samlet.
Publisert: 11. juli 2023
Kategori:
1111.0707.23232323
NKK tok samtidig opp spørsmålet hvordan man skal tolke veilederen til budsjett- og regnskapsforskriften forskriften § 3-5, 6. ledd som sier: «Sjette ledd første punktum innebærer at pensjonsforpliktelsene (brutto) skal føres opp i balanseregnskapet under langsiktig gjeld. Andre punktum innebærer at pensjonsforpliktelsen skal måles til nåverdien av de estimerte fremtidige pensjonsytelsene som det er opptjent rett til ved utgangen av regnskapsåret, inklusive arbeidsgiveravgift, slik dette beregnes i tråd med anerkjente aktuarmetoder. Blant annet må det tas hensyn til forventet fremtidig lønnsvekst og regulering av pensjonene.» Departementet uttaler følgende: Det er imidlertid klart at arbeidsgiveravgiften skal beregnes på grunnlag av netto pensjonsforpliktelse, men at den inngår i balanseført brutto pensjonsforpliktelse.
Les brevet fra departementet

ANONNSØRER

chevron-down